Terma Penggunaan

Terma Penggunaan

Versi 1.0

19 Februari 2021

Syarat-syarat perjanjian ini (“Terma Penggunaan”) mengawal selia hubungan antara anda dan Pragmatic Play (selanjutnya disebut sebagai “Pragmatic Play”, “pihak kami”, atau “kami”) mengenai penggunaan permainan, laman web Pragmatic Play oleh anda dan perkhidmatan yang berkaitan (“Perkhidmatan”). Penggunaan Perkhidmatan ini juga dikawal selia oleh Polisi Privasi Pragmatic Play yang akan digabungkan dan dianggap sebagai sebahagian yang tidak terpisah dari Terma Penggunaan ini.

Sebelum mendapat akses ke atau menggunakan Perkhidmatan ini termasuk melayari mana-mana laman web Pragmatic Play atau mengakses sebarang permainan, anda mesti bersetuju dengan Terma Penggunaan dan Dasar Privasi ini. Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda menunjukkan bahawa anda berumur 18 tahun (atau usia sah untuk berjudi di bidang kuasa tempat anda tinggal jika ia lebih tinggi) dan bahawa anda memahami dan bersetuju dengan Terma Penggunaan ini. Sekiranya anda mengakses Perkhidmatan ini dari Laman Jaringan Sosial seperti Facebook, anda harus mematuhi Terma Penggunaan / penggunaannya serta Terma Penggunaan ini.

By installing, using, or otherwise accessing the Service, you agree to these Terms of Use. If you do not agree to these Terms of Use, please do not use, or otherwise access the Service. For the avoidance of doubt, use of the Service is void where prohibited under local legislation. Dengan memasang, menggunakan, atau mengakses Perkhidmatan ini, anda bersetuju dengan Terma Penggunaan ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Terma Penggunaan ini, sila jangan gunakan, atau akses Perkhidmatan ini. Untuk mengelakkan keraguan, penggunaan Perkhidmatan ini adalah tidak sah sekira adanya larangan di bawah undang-undang tempatan.

Pragmatic Play berhak, mengikut budi bicaranya, untuk mengubah, menyesuaikan, menambah atau mengeluarkan mana-mana bahagian dari Terma Penggunaan ini dan Dasar Privasinya pada bila-bila masa dengan menyiarkan syarat yang telah dipinda di Servis Pragmatic Play. Anda akan dianggap telah menerima perubahan tersebut dengan terus menggunakan Perkhidmatan ini. Sekiranya pada bila-bila masa anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian dari versi Terma Penggunaan, Dasar Privasi, atau dasar lain kami terkini ataupun mungkin diubah oleh Pragmatic Play dari semasa ke semasa, peraturan, atau kod tingkah laku yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda, lesen anda untuk menggunakan Perkhidmatan akan dihentikan serta-merta, dan anda mesti henti menggunakan Perkhidmatan ini dengan segera.

 1. LESEN
  1.  PELULUSAN LESEN DAN HAD

Tertakluk pada perjanjian anda dan pematuhan berterusan terhadap Terma Penggunaan ini dan dasar-dasar Pragmatic Play lain yang berkaitan, kami memberikan anda lesen terhad yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dilisensikan, boleh diambil balik tertakluk kepada batasan di bawah untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan ini untuk tujuan hiburan bukan komersial anda sendiri. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan bagi tujuan lain-lain.

Sekatan berikut dikenakan ke atas penggunaan Perkhidmatan ini:

Anda tidak akan mengakses Perkhidmatan ini jika anda berusia di bawah 18 tahun (atau usia sah untuk berjudi di bidang kuasa tempat tinggal anda, sekiranya usia tersebut lebih tinggi). Anda akan mengelakkan penggunaan kanak-kanak di bawah umur, dan anda akan menolak akses kepada kanak-kanak di bawah usia 18 tahun (atau usia sah untuk berjudi di bidang kuasa tempat tinggal anda tinggal, sekiranya usia tersebut lebih tinggi). Anda menerima tanggungjawab sepenuh untuk sebarang penggunaan Perkhidmatan ini oleh kanak-kanak di bawah umur yang tidak dibenarkan.

Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan ini jika anda pernah disekat oleh Pragmatic Play, atau dilarang untuk bermain permainan Pragmatic Play sebelum ini.

Anda hanya akan menggunakan Perkhidmatan ini hanya untuk tujuan-tujuan bukan komersial. Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan in untuk mengiklankan, meminta, atau mengirimkan iklan komersial, termasuk surat berantai, sampah, atau e-mel spam atau mesej berulang kepada sesiapa. Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan ini atau mana-mana bahagiannya (termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang gambar, grafik, tajuk) bersama dengan permainan, produk, perkhidmatan atau perisian lain tanpa kebenaran bertulis dari Pragmatic Play.

Sebagai syarat penggunaan Perkhidmatan ini untuk anda, anda menjamin dan berjanji kepada Pragmatic Play bahawa anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan ini untuk tujuan yang tidak sah atau dilarang oleh terma, syarat dan notis ini. Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan ini dengan cara apa pun yang boleh merosakkan, melumpuhkan, membebankan, atau merosakkan Perkhidmatan atau mengganggu penggunaan Perkhidmatan ini oleh pihak lain. Anda tidak boleh memperoleh atau berupaya mendapatkan bahan atau maklumat dengan cara apa pun yang tidak sengaja disediakan atau disediakan melalui Perkhidmatan ini. Anda tidak boleh cuba mendapatkan akses tanpa izin ke Perkhidmatan ini, server di mana Perkhidmatan ini disimpan atau mana-mana server, komputer atau pangkalan data yang disambungkan ke Perkhidmatan tersebut. Jika berlakunya pelanggaran ketentuan ini, kami akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berkuasa yang berwajib dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tersebut dengan mendedahkan identiti anda kepada mereka. Sekiranya berlaku pelanggaran, hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan ini akan dihentikan serta-merta.

Sebarang penggunaan Perkhidmatan ini yang melanggar Batasan Lesen ini adalah dilarang sama sekali dan boleh mengakibatkan pembatalan lesen terhad anda serta-merta dan boleh mengakibatkan anda bertanggungjawab atas pelanggaran undang-undang. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan, dalam keadaan apa pun:

 • Terlibat dalam tindakan yang Pragmatic Play anggap bertentangan dengan semangat atau niat Perkhidmatan ini atau menggunakan perkhidmatan sokongan Pragmatic Play dengan cara yang tidak betul.
 • Gunakan eksploitasi, perisian automasi, bot, peretasan, mod, atau perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan direka untuk mengubah atau mengganggu Perkhidmatan atau permainan Pragmatic Play, tanpa persetujuan bertulis daripada kami.
 • Mengganggu, membebankan, atau menolong atau membantu dalam gangguan atau pembebanan komputer atau alat proses komputer (“Server”) yang digunakan untuk menawarkan atau menyokong Perkhidmatan atau persekitaran permainan Pragmatic Play.
 • Memperinstitutkan, membantu, atau terlibat dalam apa-apa jenis serangan, termasuk tanpa batasan penyebaran virus, serangan penolakan perkhidmatan ke atas Perkhidmatan ini, atau percubaan lain untuk mengganggu Perkhidmatan ini atau penggunaan atau kenikmatan Perkhidmatan orang lain.
 • Cuba mendapatkan akses tanpa izin ke Perkhidmatan, Server, atau rangkaian yang disambungkan ke Perkhidmatan ini dengan cara lain selain dari interface pengguna yang disediakan oleh Pragmatic Play.
 • Hantarkan sebarang maklumat yang kasar, mengancam, cabul, fitnah, tidak benar, atau perkauman, seksual, keagamaan, atau tidak menyenangkan atau menyinggung perasaan.
 • Mencuba, atau mengganggu, menyalahgunakan, atau mencederakan, atau menganjurkan atau menghasut gangguan, penyalahgunaan, atau kemudaratan orang lain atau kumpulan, termasuk pekerja Pragmatic Play, termasuk wakil perkhidmatan pelanggan.
 • Sediakan melalui Perkhidmatan ini sebarang bahan atau maklumat yang melanggar hak cipta, tanda dagang, paten, rahsia perdagangan, hak privasi, hak publisiti, atau hak lain mana-mana orang atau entiti atau menyamar sebagai orang lain, termasuk tanpa batasnya pekerja Pragmatic Play .
 • Jalankan kejuruteraan terbalik, menyusun semula, membongkar, menguraikan, atau cuba untuk mendapatkan kod sumber untuk sebarang perisian asas atau harta intelek lain yang digunakan untuk menyediakan Perkhidmatan ini.
 • Dapatkan sebarang maklumat dari Perkhidmatan atau permainan Pragmatic Play dengan menggunakan kaedah apa pun yang tidak dibenarkan oleh Pragmatic Play.

Pragmatic Play berhak untuk menentukan tingkah laku apa yang dianggap melanggar peraturan penggunaan atau di luar niat atau semangat Syarat Penggunaan ini atau Perkhidmatan itu sendiri. Pragmatic Play berhak untuk mengambil tindakan sebagai hasilnya, yang mungkin termasuk melarang anda menggunakan Perkhidmatan ini secara keseluruhan atau sebahagiannya.

1.2 Penangguhan dan Penamatan Akaun dan Perkhidmatan

Tanpa mengecualikan jalan penyelesaian lain, Pragmatic Play boleh menghadkan, menangguhkan, menamatkan, mengubah, atau memadamkan akaun atau akses ke Perkhidmatan kami atau sebahagiannya jika anda (atau Pragmatic Play mengesyaki bahawa anda) gagal mematuhi mana-mana Terma Penggunaan ini atau untuk penggunaan sebenar atau disyaki penggunaan Perkhidmatan ini secara haram atau tidak wajar, dengan atau tanpa notis kepada anda.

Tanpa mengecualikan jalan penyelesaian lain, kami boleh membatasi, menangguhkan, atau menghentikan Perkhidmatan ini, melarang akses ke permainan dan laman web kami, dan kandungan, perkhidmatan, dan alat terbabit, menunda atau membuang kandungan yang dihoskan, dan mengambil langkah-langkah teknikal dan undang-undang untuk mencegah pengguna dari mengakses Perkhidmatan ini jika kami percaya bahawa mereka menimbulkan risiko atau kemungkinan liabiliti undang-undang yang melanggar hak harta intelek pihak ketiga, atau bertindak secara tidak konsisten dengan surat bertulis ataupun semangat terma atau polisi kami.

Pragmatic Play berhak untuk berhenti menawarkan dan / atau menyokong Perkhidmatan ini atau permainan tertentu atau sebahagian dari Perkhidmatan tersebut pada bila-bila masa, di mana lesen anda untuk menggunakan Perkhidmatan atau sebahagian daripadanya akan ditamatkan secara automatik. Sekiranya ini berlaku dan untuk mengelakkan keraguan, Pragmatic Play adalah tidak wajib untuk memberikan pengembalian wang, faedah, atau pampasan lain kepada pengguna berhubungan dengan Perkhidmatan yang dihentikan.

 1. PEMILIKAN

2.1 Hak Harta Intelek

Semua hak, tajuk dan minat dalam dan ke Perkhidmatan (termasuk tanpa batasan reka bentuk laman web, teks, grafik, gambar, permainan, tajuk, kod komputer, tema, objek, watak, nama watak, cerita, dialog, frasa tangkapan, konsep, karya seni, animasi, suara, komposisi muzik, kesan audio-visual, kaedah operasi, hak moral, dokumentasi, transkrip sembang dalam permainan, maklumat profil watak. Kod sumber yang mendasari, perisian dan hak milik lain) dimiliki oleh atau dilesenkan kepada Pragmatic Main. Kami mempunyai semua hak, termasuk tanpa batasan, semua hak harta intelek atau hak milik lain, sehubungan dengan permainan dan Perkhidmatan ini. Anda mengakui bahawa anda tidak dibenarkan untuk memperbanyak Perkhidmatan ini atau mana-mana bahagiannya dalam bentuk apa pun tanpa kebenaran bertulis dari Pragmatic Play. Sejauh mana bahan boleh dimuat turun atau dicetak maka bahan tersebut boleh dimuat turun ke satu komputer peribadi sahaja dan bahagian salinan cetak boleh dicetak semata-mata untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda sendiri. Dalam keadaan apa pun, penggunaan Perkhidmatan ini tidak akan memberi anda kepentingan terhadap hak harta intelek yang dimiliki oleh kami atau oleh pihak ketiga. Tidak ada hak apa pun yang diberikan untuk menggunakan atau memperbanyak nama dagang, tanda dagang atau logo kecuali jika dibenarkan secara tertulis oleh pemilik hak tersebut. Sebarang pelanggaran syarat ini yang kami ketahui akan diberitahu dalam waktu yang wajar kepada pemilik hak harta intelek masing-masing untuk melakukan tindakan dan penguatkuasaan yang sewajarnya.

2.2 Kandungan Pengguna

“Kandungan Pengguna” bermaksud komunikasi, gambar, suara, dan semua bahan, data, dan maklumat yang anda muat naik atau hantar melalui pelanggan Pragmatic Play atau Perkhidmatan ini, atau yang dimuat atau dihantar oleh pengguna lain, termasuk tanpa batasan teks sembang apa pun. Dengan menghantar atau menghantar Kandungan Pengguna semasa menggunakan Perkhidmatan ini, anda mengesahkan, menyatakan dan menjamin bahawa penghantaran atau penyerahan tersebut adalah (a) tepat dan tidak rahsia; (b) tidak melanggar undang-undang, sekatan kontrak atau hak pihak ketiga yang lain, dan bahawa anda mempunyai kebenaran daripada pihak ketiga yang maklumat peribadinya atau harta inteleknya terganggu dalam Kandungan Pengguna; (c) bebas daripada virus, adware, spyware, worm atau kod jahat lain; dan (d) anda mengakui dan bersetuju bahawa setiap maklumat peribadi anda dalam kandungan tersebut akan setiap saat diproses oleh Pragmatic Play sesuai dengan Dasar Privasinya.

Pragmatic Play berhak atas budi bicara mutlaknya untuk mengkaji, memantau, melarang, mengedit, menghapus, melumpuhkan akses ke atau sebaliknya menjadikan Kandungan Pengguna tidak tersedia (termasuk tanpa batasan Kandungan Pengguna anda) tanpa pemberitahuan untuk sebarang alasan atau tanpa alasan pada bila-bila masa .

 1. KANDUNGAN PENGGUNA

3.1 Pemeriksaan Kandungan

Pragmatic Play tidak bertanggungjawab atas tingkah laku pengguna yang mengemukakan Kandungan Pengguna dan tidak bertanggungjawab untuk memantau Perkhidmatan untuk kandungan atau kelakuan yang tidak sesuai. Kami tidak, dan tidak dapat, pra-skrining atau memantau semua Kandungan Pengguna. Penggunaan Perkhidmatan ini oleh anda adalah risiko anda sendiri. Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda mungkin terdedah kepada Kandungan Pengguna yang menyinggung perasaan, tidak senonoh, atau tidak sesuai dengan harapan anda. Anda menanggung semua risiko yang berkaitan dengan penggunaan Kandungan Pengguna yang tersedia berkaitan dengan Perkhidmatan ini. Atas budi bicara kami, wakil atau teknologi kami mungkin memantau dan / atau merakam interaksi anda dengan Perkhidmatan atau komunikasi (termasuk tanpa batasan teks sembang) semasa anda menggunakan Perkhidmatan ini.

Dengan memasuki Terma Penggunaan ini, anda di sini memberikan persetujuan anda yang tidak dapat dibatalkan untuk pemantauan dan rakaman tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda tidak mempunyai niat dalam privasi mengenai penghantaran sebarang Kandungan Pengguna, termasuk tanpa batasan teks sembang atau komunikasi suara.

Sekiranya pada bila-bila masa Pragmatic Play memilih, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk memantau Perkhidmatan ini, Pragmatic Play tetap tidak memikul tanggungjawab atas Kandungan Pengguna dan tidak berkewajiban untuk mengubah atau memadamkan Kandungan Pengguna yang tidak sesuai. Kami mempunyai hak, tetapi bukan kewajiban, mengikut budi bicara mutlak kami untuk mengubah, menolak untuk menyiarkan, atau membuang sebarang Kandungan Pengguna.

3.2 Penggunaan Maklumat oleh Anggota-Anggota Lain Perkhidmatan ini

Perkhidmatan ini boleh merangkumi pelbagai forum, blog, dan fungsi-fungsi bersembang di mana anda boleh menyiarkan Kandungan Pengguna, termasuk pemerhatian dan komen anda mengenai topik yang ditentukan. Pragmatic Play tidak dapat menjamin bahawa ahli-ahli lain tidak akan menggunakan idea dan maklumat yang anda kongsi. Oleh itu, jika anda mempunyai idea atau maklumat yang ingin anda rahsiakan dan / atau tidak mahu orang lain menggunakannya, jangan hantarkannya di Perkhidmatan ini. Pragmatic Play tidak mempunyai tanggungjawab untuk menilai, menggunakan atau mengimbangi idea atau maklumat yang mungkin anda pilih untuk hantar.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas maklumat yang anda hantar, melalui, atau berkaitan dengan Perkhidmatan ini dan yang anda berikan kepada orang lain. Pragmatic Play boleh menolak, menolak untuk memposting, atau memadamkan sebarang Kandungan Pengguna dengan sebarang atau tanpa alasan, termasuk tetapi tidak terhad kepada Kandungan Pengguna yang melanggar Terma Penggunaan ini mengikuti pertimbangan Pragmatic Play sendiri.

3.3 Lesen

Anda dengan ini memberikan kepada Pragmatic Play lesen di seluruh dunia yang tidak dapat ditarik balik, kekal, boleh dipindah milik, dibayar penuh, bebas royalti, termasuk di seluruh dunia (termasuk hak untuk memberi lesen dan diberikan kepada pihak ketiga) dan hak untuk menyalin, menghasilkan semula, memperbaiki, menyesuaikan, mengubah suai, membuat karya terbitan dari, pembuatan, pengkomersialan, penerbitan, pengedaran, penjualan, lesen, sublesen, pemindahan, pajakan, penghantaran, paparan secara terbuka, persembahan secara terbuka, atau memberikan akses kepada elektronik, menyiarkan, berkomunikasi kepada umum melalui telekomunikasi, paparan, prestasi, masukkan ke dalam memori komputer, dan penggunaan dan praktik dengan cara apa pun, Kandungan Pengguna anda serta semua karya yang diubah dan terbitannya berkaitan dengan penyediaan Perkhidmatan kami, termasuk pemasaran dan promosi Perkhidmatan ini. Anda juga dengan ini memberikan hak kepada Pragmatic Play untuk memberi kuasa kepada orang lain untuk menggunakan mana-mana hak yang diberikan kepada Pragmatic Play berdasarkan Terma Penggunaan ini. Anda selanjutnya dengan ini memberikan hak kepada Pragmatic Play untuk menggunakan nama, kemiripan, dan maklumat atau bahan lain yang termasuk dalam Kandungan Pengguna dan sehubungan dengan mana-mana Kandungan Pengguna, selaras dengan Dasar Privasi kami. Kecuali dilarang oleh undang-undang, anda akan mengetepikan hak atribusi dan / atau hak moral yang mungkin anda miliki dalam Kandungan Pengguna anda, tidak kira sama ada Kandungan Pengguna anda diubah atau diubah dengan cara apa pun. Pragmatic Play tidak menuntut hak pemilikan apa pun dalam Kandungan Pengguna anda dan tidak ada apa-apa dalam Syarat Penggunaan ini yang bertujuan untuk membatasi hak yang mungkin anda miliki untuk menggunakan dan mengeksploitasi Kandungan Pengguna anda. Pragmatic Play tidak mempunyai kewajipan untuk memantau atau menegakkan hak harta intelek anda di dalam atau ke atas Kandungan Pengguna anda.

3.4 Interaksi Pengguna

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk interaksi anda dengan pengguna Perkhidmatan ini yang lain dan pihak lain yang anda berinteraksi dengan melalui permainan Perkhidmatan ini dan / atau Pragmatic Play. Kami berhak, tetapi tidak berkewajiban, untuk terlibat dalam pertikaian jenis ini. Anda perlu bekerjasama sepenuhnya dengan Pragmatic Play untuk menyiasat sebarang aktiviti yang disyaki menyalahi undang-undang, penipuan, atau tidak wajar.

Sekiranya anda mempunyai perselisihan dengan satu atau lebih pengguna, anda membebaskan kami (dan pegawai, pengarah, ejen, anak syarikat, usaha sama dan pekerja kami) dari tuntutan, tpermintaan dan kerosakan (sebenar dan berpengaruh) dari segi semua jenis dan sifat, yang diketahui dan tidak diketahui , timbul dari atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan pertikaian tersebut.

 • KEMASKINI KE SERVIS INI

Anda faham bahawa Perkhidmatan ini sentiasa berkembang. Pragmatic Play mungkin memerlukan anda untuk menerima kemaskini Perkhidmatan dan permainan Pragmatic Play. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Pragmatic Play dapat mengemaskini Perkhidmatan ini dengan atau tanpa pemberitahuan kepada anda. Anda mungkin perlu mengemaskini perisian pihak ketiga dari semasa ke semasa untuk menerima Perkhidmatan ini dan bermain permainan Pragmatic Play.

 • PENAFIAN JAMINAN

Tanpa mengehadkan tanggungjawab Pragmatic Play di bawah Seksyen 6 yang berikutan, Perkhidmatan ini disediakan berdasarkan “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia” untuk penggunaan anda, tanpa jaminan apa-apa jenis, nyata atau tersirat, termasuk tanpa batasan jaminan kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, judul, bukan pelanggaran, dan yang timbul dari urus niaga atau penggunaan perdagangan. Pragmatic Play tidak menjamin bahawa anda akan dapat mengakses atau menggunakan perkhidmatan ini pada masa atau lokasi pilihan anda; bahawa Perkhidmatan ini tidak akan terganggu atau bebas ralat; bahawa kecacatan akan diperbaiki; atau bahawa permainan atau Perkhidmatan ini bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.

 • PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB, PENYELESAIAN TUNGGAL DAN EKSKLUSIF, PENGGANTIAN RUGI

Pragmatic Play tidak akan bertanggungjawab kepada anda atas sebarang kerosakan tidak langsung, sampingan, akibat, khas, hukuman atau lain-lain yang serupa, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan pendapatan, kehilangan keuntungan, data pos atau gangguan perniagaan atau kerugian tidak ketara yang lain (namun kerugian tersebut adalah berkelayakan), yang timbul dari atau berkaitan dengan cara apa pun dengan syarat penggunaan ini atau perkhidmatan itu sendiri, sama ada berdasarkan kontrak, hukuman, atau teori undang-undang lain, dan sama ada Pragmatic Play telah diberitahu mengenai kemungkinan kerosakan tersebut. Pragmatic Play tidak akan bertanggungjawab kepada anda lebih daripada jumlah yang telah anda bayar kepada Pragmatic Play mengikut Terma Penggunaan ini dalam enam bulan tepat sebelum tarikh pertama kali anda membuat tuntutan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa jika anda belum membayar apa-apa kepada Pragmatic Play dalam jangka masa tersebut, satu-satunya penyelesaian anda (dan tanggungjawab eksklusif Pragmatic Play) untuk sebarang pertikaian dengan Pragmatic Play adalah berhenti menggunakan perkhidmatan.

Sebilangan bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian jaminan tertentu atau batasan lain atau pengecualian tanggungjawab untuk jenis kerosakan tertentu. Oleh itu, beberapa penafian dan batasan di atas mungkin tidak berkenaan bagi anda. Sejauh mana yang Pragmatic Play tidak boleh, dari segi hukum yang dikawal selia, enggan menolak jaminan apa pun atau membatasi kewajibannya seperti yang dinyatakan di sini, ruang lingkup jaminan tersebut dan sejauh mana tanggungjawab Pragmatic Play adalah minimum yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan. Khususnya, tiada apa-apa dalam Terma Penggunaan ini yang mempengaruhi hak undang-undang mana-mana pengguna atau mengecualikan atau menyekat sebarang tanggungjawab atas kematian atau kecederaan peribadi yang timbul daripada kecuaian atau penipuan Pragmatic Play.

Anda bersetuju untuk mengganti rugi, mempertahankan, dan tidak melibatkan Pragmatic Play dalam bahaya untuk sebarang tuntutan, permintaan, ganti rugi, atau kerugian lain, termasuk bayaran peguam yang munasabah, yang ditegaskan oleh mana-mana pihak ketiga yang disebabkan atau timbul daripada penggunaan Perkhidmatan ini oleh anda, atau pelanggaran apa pun oleh anda mengenai Terma Penggunaan ini, namun hal di atas tidak berlaku jika pelanggaran hak tidak disebabkan oleh tingkah laku anda yang disengajakan atau diabaikan.

 • PAUTAN KE LAMAN PIHAK KETIGA

Laman web Pragmatic Play mungkin mengandungi pautan ke laman web lain (“Laman Berkaitan“). Laman-laman yang dihubungkan ini adalah tidak berada di bawah pengendalian Pragmatic Play dan Pragmatic Play tidak bertanggungjawab terhadap kandungan mana-mana Laman-Laman Dihubungkan, termasuk tanpa batasan pautan yang terdapat dalam Laman-Laman ini, atau perubahan atau kemaskini ke Laman-Laman Dihubungkan ini. Pragmatic Play tidak bertanggungjawab untuk penyiaran web atau bentuk penghantaran lain yang diterima dari mana-mana Laman Berkaitan. Pragmatic Play menyediakan pautan ini kepada anda hanya untuk tujuan kemudahan, dan penyertaan sebarang pautan tidak menunjukkan sokongan dari Pragmatic Play terhadap laman-laman web ini atau sebarang hubungan dengan operatornya. Anda mengakui bahawa Pragmatic Play tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk kandungan Laman Berkaitan atau sebarang akibat yang timbul daripada anda mengaksesnya dan anda mengakui bahawa akses atau penggunaan Laman Berkaitan demikian adalah dibuat atas pilihan, budi bicara dan risiko anda sendiri.

 1. PENYELESAIAN PERUNDANGAN DAN UNDANG-UNDANG

Sekiranya timbul pertikaian antara anda dan Pragmatic Play, kami menggalakkan anda untuk menghubungi kami terlebih dahulu secara langsung. Terma Penggunaan ini dan setiap perselisihan yang timbul atau terkait dengannya atau Dasar Privasi atau Layanan akan dikawal selia dalam semua undang-undang Malta, tanpa pemerhatian konflik keputusan hukum.

 1. KEASINGAN

Anda dan Pragmatic Play bersetuju bahawa jika mana-mana bahagian dari Terma Penggunaan ini atau dari Dasar Privasi Pragmatic Play didapati menyalahi undang-undang atau tidak dapat dilaksanakan, secara keseluruhan atau sebahagian oleh mahkamah mana-mana bidang kuasa yang berwibawa, peruntukan tersebut akan, sebagaimana bidang kuasa tersebut, tidak berkesan semata-mata sejauh mana penentuan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tanpa menjejaskan kesahihan atau pelaksanaannya dengan cara atau bidang kuasa lain dan tanpa menjejaskan baki ketentuan, yang akan terus berkuat kuasa dan berkuat kuasa sepenuhnya.

 1. PERUNTUKAN AM

10.1 Tugasan

Pragmatic Play boleh menetapkan atau mendelegasikan Syarat Penggunaan ini dan / atau Dasar Privasi Pragmatic Play, secara keseluruhan atau sebahagian, kepada mana-mana orang atau entiti pada bila-bila masa dengan atau tanpa persetujuan anda. Anda tidak boleh memberikan atau mewakilkan hak atau kewajiban apa pun di bawah Terma Penggunaan atau Dasar Privasi tanpa persetujuan bertulis Pragmatic Play terlebih dahulu, dan penyerahan dan pemberian kuasa yang tidak sah oleh anda tidak berkesan.

10.2 Seluruh Perjanjian

Terma Penggunaan ini, dan Dasar Tambahan dan sebarang dokumen yang secara jelas digabungkan dengan rujukan di sini (termasuk Dasar Privasi Pragmatic Play), mengandungi keseluruhan pemahaman tentang anda dan Pragmatic Play, dan menggantikan semua pemahaman sebelumnya dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini. , sama ada elektronik, lisan atau bertulis, atau sama ada dibuat berdasarkan adat, amalan, dasar atau preseden, antara anda dan kami berkenaan dengan Perkhidmatan.

10.3 Tanpa Pengecualian

Kegagalan Pragmatic Play untuk mewajibkan atau menegakkan prestasi yang tegas oleh anda mengenai apa-apa peruntukan dari Terma Penggunaan ini atau Dasar Privasi Pragmatic Play atau kegagalan untuk menggunakan hak di bawahnya tidak akan dianggap sebagai pengabaian atau pelepasan hak Pragmatic Play ‘ untuk menegaskan atau bergantung pada apa-apa peruntukan atau hak tersebut dalam hal atau kejadian lain.

Pengecualian ekspress oleh Pragmatic Play mengenai sebarang ketentuan, terma, atau syarat dari Terma Penggunaan ini atau dari Dasar Privasi Pragmatic Play tidak akan menjadi pengecualian dari kewajiban masa depan untuk mematuhi ketentuan, terma, atau syarat tersebut.

Kecuali sebagaimana dinyatakan secara tegas dan khusus dalam Terma Penggunaan ini, tidak ada pernyataan, pernyataan, persetujuan, pengabaian, atau tindakan atau peninggalan lain oleh Pragmatic Play yang akan dianggap sebagai pengubahsuaian Syarat Penggunaan ini atau tidak mengikat secara sah, kecuali didokumentasikan dalam penulisan fizikal, tangan yang ditandatangani oleh Anda dan tawaran Pragmatic Play yang dilantik.

10.4 Notis

Kami mungkin memberitahu anda melalui catatan di www.pragmaticplay.com, atau cara komunikasi lain untuk menghubungi anda menerusi maklumat berhubung yang anda berikan kepada kami. Semua pemberitahuan yang diberikan oleh anda yang diminta di bawah Syarat Penggunaan ini atau Dasar Privasi Pragmatic Play hendaklah ditulis dan ditujukan kepada: Pragmatic Play, 144, Tower Road, Sliema SLM1604, Malta. Segala pemberitahuan yang anda berikan tanpa kepatuhan dalam Bahagian Pemberitahuan ini tidak akan mempunyai kesan hukum.

10.5 Penyelesaian Bersamaan

Anda mengakui bahawa hak yang diberikan dan kewajiban yang dibuat di bawah Terma Penggunaan ini untuk Pragmatic Play adalah sifat unik yang tidak dapat diganti, yang kehilangannya akan membahayakan Pragmatic Play yang tidak dapat diperbaiki dan yang tidak dapat diganti dengan ganti rugi wang semata-mata sehingga Pragmatic Play berhak untuk injunksi atau pelepasan yang setara (tanpa kewajipan untuk melampirkan sebarang bon atau penjamin atau bukti atau ganti rugi) sekiranya berlaku pelanggaran atau jangkaan pelanggaran oleh anda.

Anda boleh melepaskan semua hak untuk meminta perlindungan atau pelepasan yang setara, atau memerintahkan atau menahan operasi Perkhidmatan atau permainan Pragmatik Play, eksploitasi sebarang iklan atau masalah bahan lain yang berkaitan dengannya, atau eksploitasi Perkhidmatan atau kandungan apa pun atau bahan lain yang digunakan atau dipaparkan melalui Perkhidmatan dan bersetuju untuk mengehadkan tuntutan anda untuk tuntutan ganti rugi wang, yang dibatasi oleh Bahagian 6 (jika ada).

10.6 Force Majeure

Pragmatic Play tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan atau kegagalan melakukan yang disebabkan oleh sebab-sebab di luar kawalan Pragmatic Play yang munasabah, termasuk tanpa batasan kegagalan untuk melakukan di bawah ini kerana keadaan yang tidak dijangka atau sebab di luar kawalan Pragmatic Play ‘seperti acara semulajadi, perang , keganasan, rusuhan, embargo, tindakan pihak berkuasa sipil atau ketenteraan, kebakaran, banjir, kemalangan, mogok, atau kekurangan kemudahan pengangkutan, bahan bakar, tenaga, tenaga kerja, atau bahan.

Kandungan Pragmatic Play disedia khas untuk orang yang berumur 18 tahun dan ke atas

Sila pastikan anda memenuhi umur yang ditetapkan di bawah undang-undang untuk teruskan