Условия за ползване

Условия за ползване

Версия 1.0

19 февруари 2021 г

Условията на това споразумение („Условия за използване“) уреждат отношенията между вас и Pragmatic Play (наричани по-нататък „Pragmatic Play“, „нас“ или „ние“) по отношение на използването от ваша страна на игрите, уебсайтовете на Pragmatic Play, и свързани услуги („Услугата“). Използването на Услугата също се регулира от Правилата за поверителност на Pragmatic Play, които ще бъдат включени и считани за неразделна част от тези Условия за ползване.

Преди достъп до или използване на Услугата, включително разглеждане на който и да е уебсайт на Pragmatic Play или достъп до игра, трябва да приемете тези Условия за използване и Политиката за поверителност. Използвайки Услугата, вие посочвате, че сте навършили 18 години (или законовата възраст за залагане в юрисдикцията, в която живеете, ако е по-висока) и че разбирате и сте съгласни с тези Условия за ползване. Ако получите достъп до Услугата от сайт за социални мрежи като Facebook, вие трябва да спазвате нейните Условия за ползване/използване, както и тези Условия за ползване.

С инсталирането, използването или по друг начин достъп до Услугата, вие се съгласявате с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, моля, не използвайте и не влизайте по друг начин в Услугата. За избягване на съмнение, използването на Услугата е невалидно, когато е забранено от местното законодателство.

Pragmatic Play си запазва правото по свое усмотрение да променя, модифицира, добавя или премахва части от тези Условия за ползване и своята Политика за поверителност по всяко време, като публикува изменените условия в услугата Pragmatic Play. Ще се счита, че сте приели тези промени, като продължите да използвате Услугата. Ако в даден момент не сте съгласни с която и да е част от текущата към момента версия на нашите Условия за ползване, Политика за поверителност или друга политика, която може да бъде установена от Pragmatic Play от време на време, правила или кодекси за поведение, свързани с Вашето използване на Услугите, лицензът ви за използване на Услугата незабавно ще бъде прекратен и вие трябва незабавно да спрете да използвате Услугата.

 1. РАЗРЕШИТЕЛНО
  1.  Предоставяне на лиценз и ограничения

Предоставяне на лиценз и ограничения

Предмет на вашето съгласие и продължаващо спазване на тези Условия за ползване и всички други съответни политики на Pragmatic Play, ние ви предоставяме неизключителен, непрехвърляем, неподлежащ на сублицензиране, отменяем ограничен лиценз, предмет на ограниченията по-долу за достъп и използване на Услугата за вашите собствени некомерсиални развлекателни цели. Вие се съгласявате да не използвате Услугата за никакви други цели.

При използването на услугата се прилагат следните ограничения:

Нямате достъп до Услугата, ако сте на възраст под 18 години (или законната възраст за залагане в юрисдикцията, в която пребивавате, ако е по-висока). Трябва да ограничите използването от непълнолетни и ще откажете достъп на деца под 18-годишна възраст (или законната възраст за залагане в юрисдикцията, в която пребивавате, ако е по-висока). Вие поемате пълна отговорност за всяко неоторизирано използване на Услугата от непълнолетни.

Няма да използвате Услугата, ако преди това сте били премахнати от Pragmatic Play или преди това ви е било забранено да играете игри на Pragmatic Play.

Може да използвате Услугата само за некомерсиални цели. Нямате право да използвате Услугата, за да рекламирате, привличате или предавате каквито и да е търговски реклами, включително верижни писма, нежелана или спам електронна поща или повтарящи се съобщения до когото и да било. Нямате право да използвате Услугата или която и да е част от нея (включително, но по никакъв начин не ограничено до изображение, графика, заглавие) във връзка с други игри, продукти, услуги или софтуер без изричното писмено съгласие на Pragmatic Play.

Като условие за използване на Услугата вие гарантирате и се задължавате към Pragmatic Play, че няма да използвате Услугата за цели, които са незаконни или забранени от тези правила, условия и бележки. Нямате право да използвате Услугата по начин, който би могъл да повреди, дезактивира, претовари или влоши Услугата или да попречи на използването на Услугата от друга страна. Нямате право да получавате или да се опитвате да получавате каквито и да е материали или информация чрез средства, които не са умишлено предоставени или предоставени чрез Услугата. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до Услугата, сървърите, на които се съхранява Услугата, или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Услугата. При нарушаване на тази разпоредба ние ще докладваме всяко такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще си сътрудничим с тези органи, като им разкрием вашата самоличност. В случай на такова нарушение правото ви да използвате Услугата ще бъде прекратено незабавно.

Всяко използване на Услугата в нарушение на тези лицензионни ограничения е строго забранено и може да доведе до незабавно отнемане на вашия ограничен лиценз и може да ви подложи на отговорност за нарушения на закона. Вие се съгласявате, че при никакви обстоятелства няма да:

 • Да участвате във действия, които Pragmatic Play смята за противоречащи на духа или намерението на Услугата, или да използвате неправомерно услугите за поддръжка на Pragmatic Play.
 • Използвайте експлойти, софтуер за автоматизация, ботове, хакове, модификации или всякакъв неоторизиран софтуер на трети страни, предназначени да модифицират или пречат на Услугата или която и да е игра на Pragmatic Play, без изрично писмено съгласие от нас.
 • Прекъсвате, претоварвате или подпомагате или подпомагате прекъсването или претоварването на който и да е компютър или сървър („Сървър“), използван за предлагане или поддръжка на Услугата или която и да е игрова среда на Pragmatic Play.
 • Да организирате, подпомагате или участвате във всякакъв вид атака, включително без ограничение разпространение на вируси, атаки за отказ на услуга срещу Услугата или други опити за прекъсване на Услугата или използването или удоволствието от всяко друго лице на Услугата.
 • Опит за получаване на неупълномощен достъп до Услугата, Сървърите или мрежите, свързани с Услугата, по начин, различен от потребителския интерфейс, предоставен от Pragmatic Play.
 • Да публикувате всякаква информация, която е обидна, заплашителна, нецензурна, клеветническа, расова, сексуална, религиозна или по друг начин нежелателна или обидна.
 • Опит за или тормоз, злоупотреба или нараняване, или защитаване или подбуждане към тормоз, злоупотреба или нараняване на друго лице или група, включително служители на Pragmatic Play, включително представители за обслужване на клиенти.
 • Предоставяне чрез Услугата на всякакъв материал или информация, които нарушават авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна, право на неприкосновеност на личния живот, право на публичност или друго право на което и да е физическо или юридическо лице или се представя за друго лице, включително без ограничение служител на Pragmatic Play .
 • Обратно инженерство, декомпилиране, разглобяване, дешифриране или по друг начин опит за извличане на изходния код за всеки базов софтуер или друга интелектуална собственост, използвана за предоставяне на
 • Да получавате каквато и да е информация от Услугата или която и да е игра на Pragmatic Play, като използвате метод, който не е изрично разрешен от Pragmatic Play.

Pragmatic Play си запазва правото да определя какво поведение смята за нарушаващо правилата за използване или по друг начин извън намерението или духа на тези Условия за ползване или на самата услуга. Pragmatic Play си запазва правото да предприема действия в резултат на това, което може да включва забрана за използване на Услугата изцяло или частично.

1.2 Спиране и прекратяване на акаунт и услуга

Без да ограничава други средства за правна защита, Pragmatic Play може да ограничи, спре, прекрати, промени или изтрие акаунти или достъп до нашата Услуга или части от нея, ако вие (или Pragmatic Play подозира, че сте) не спазвате някое от тези Условия за ползване или за всяко действително или предполагаемо незаконно или неправилно използване на Услугата, със или без известие до Вас.

Без да ограничаваме другите ни средства за защита, ние можем да ограничим, спрем или прекратим Услугата, да забраним достъпа до нашите игри и сайтове и тяхното съдържание, услуги и инструменти, да забавим или премахнем хоствано съдържание и да предприемем технически и правни стъпки, за да попречим потребителския достъп до Услугата, ако смятаме, че те създават риск или възможни правни задължения, нарушаващи правата на интелектуална собственост на трети страни, или действат несъвместимо с буквата или духа на нашите условия или политики.

Pragmatic Play си запазва правото да спре да предлага и/или поддържа Услугата или определена игра или част от Услугата по всяко време, в който момент вашият лиценз за използване на Услугата или част от нея ще бъде автоматично прекратен. В такъв случай и за избягване на съмнение Pragmatic Play няма да бъде задължен да предоставя възстановявания на средства, ползи или друга компенсация на потребителите във връзка с такива преустановени Услуги.

 1. СОБСТВЕНОСТ

2.1 Права на интелектуална собственост

Всички права, право на собственост и интерес към и към Услугата (включително без ограничение дизайн на уебсайт, текст, графики, снимки, игри, заглавия, компютърен код, теми, обекти, герои, имена на герои, истории, диалози, крилати фрази, концепции, произведения на изкуството, анимации, звуци, музикални композиции, аудио-визуални ефекти, методи на работа, морални права, документация, преписи на чатове в играта, информация за профила на героите. Основният изходен код, софтуер и други права на собственост) са собственост на или са лицензирани от Pragmatic Play. Ние си запазваме всички права, включително без ограничение, всички права на интелектуална собственост или други права на собственост, във връзка с неговата игра и Услугата. Вие потвърждавате, че нямате право да възпроизвеждате Услугата или част от нея под каквато и да е форма без изричното писмено съгласие на Pragmatic Play. До степента, в която всеки материал може да бъде изтеглен или отпечатан, този материал може да бъде изтеглен само на един персонален компютър и частите на хартиен носител могат да бъдат отпечатани единствено за ваша лична и некомерсиална употреба. При никакви обстоятелства използването на Услугата няма да ви предостави интерес към права върху интелектуална собственост, притежавани от нас или от трета страна. Не се предоставят никакви права за използване или възпроизвеждане на каквито и да било търговски имена, търговски марки или лога, освен ако това е изрично разрешено в писмен вид от собственика на тези права. Всяко нарушение на това изискване, за което научим, ще бъде уведомено в разумен срок до съответния собственик на права върху интелектуална собственост за предприемане на подходящи действия и прилагане.

2.2 Потребителско съдържание

„Потребителско съдържание“ означава всички комуникации, изображения, звуци и всички материали, данни и информация, които качвате или предавате чрез клиент на Pragmatic Play или Услугата, или които други потребители качват или предават, включително без ограничение всеки текст в чат. Чрез предаване или подаване на каквото и да е Потребителско съдържание, докато използвате Услугата, вие потвърждавате, заявявате и гарантирате, че това предаване или подаване е (а) точно и неповерително; (b) не нарушава никакви закони, договорни ограничения или други права на трети страни и че имате разрешение от трета страна, чиято лична информация или интелектуална собственост е компрометирана в Потребителското съдържание; (в) без вируси, рекламен софтуер, шпионски софтуер, червеи или друг зловреден код; и (d) вие потвърждавате и се съгласявате, че всяка ваша лична информация в такова съдържание ще бъде обработвана по всяко време от Pragmatic Play в съответствие с нейната Политика за поверителност.

 Pragmatic Play си запазва това право по свое решение да преглежда, наблюдава, забранява, редактира, изтрива, деактивира достъпа до или по друг начин да прави недостъпно всяко Потребителско съдържание (включително без ограничение вашето Потребителско съдържание) без предизвестие по каквато и да е причина или без причина по всяко време.

 1. ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ

3.1 Проверка на съдържанието

Pragmatic Play не поема отговорност за поведението на който и да е потребител, изпращащ каквото и да е Потребителско съдържание, и не поема отговорност за наблюдение на Услугата за неподходящо съдържание или поведение.  Ние не правим и не можем да проверяваме предварително или наблюдаваме цялото потребителско съдържание.  Използването на услугата е на ваш собствен риск.  Използвайки Услугата, може да бъдете изложени на Потребителско съдържание, което е обидно, неприлично или по друг начин не отговаря на вашите очаквания.  Вие поемате всички рискове, свързани с използването на всяко Потребителско съдържание, налично във връзка с Услугата.  По наше усмотрение нашите представители или технология могат да наблюдават и/или записват вашето взаимодействие с Услугата или комуникациите (включително без ограничение текст в чата), когато използвате Услугата.

Присъединявайки се към настоящите Условия за ползване, вие предоставяте своето неотменимо съгласие за такова наблюдение и запис.  Вие потвърждавате и се съгласявате, че нямате очаквания за поверителност по отношение на предаването на каквото и да е потребителско съдържание, включително без ограничение текстов чат или гласови комуникации.

Ако в даден момент Pragmatic Play избере, по свой избор , да наблюдава Услугата, Pragmatic Play въпреки това не поема отговорност за Потребителско съдържание и не поема задължение да променя или премахва неподходящо Потребителско съдържание.  Имаме правото, но не и задължението, по наше собствено желание  да редактираме, отказваме да публикуваме или премахваме всяко Потребителско съдържание.

3.2 Използване на информация от други членове на Услугата

Услугата може да включва различни форуми, блогове и функции за чат, където можете да публикувате потребителско съдържание, включително вашите наблюдения и коментари по определени теми.  Pragmatic Play не може да гарантира, че други членове няма да използват идеите и информацията, които споделяте.  Ето защо, ако имате идея или информация, която искате да запазите поверителна и/или не искате други да използват, не я публикувайте в Услугата.  Pragmatic Play не носи отговорност да оценява, използва или компенсира каквито и да било идеи или информация, които можете да изберете да изпратите.

Вие носите цялата отговорност за информацията, която публикувате в, чрез или във връзка с Услугата и която предоставяте на други.  Pragmatic Play може да отхвърли, да откаже да публикува или да изтрие всяко Потребителско съдържание по каквато и да е причина или без причина, включително, но не само Потребителско съдържание, което по преценка на Pragmatic Play нарушава настоящите Условия за ползване.

3.3 Лиценз

С настоящото вие предоставяте на Pragmatic Play неотменим, постоянен, прехвърляем, напълно платен, безвъзмезден, световен лиценз (включително правото на сублицензиране и прехвърляне на трета страна) и право на копиране, възпроизвеждане, коригиране, адаптиране, модифициране, създаване  производни произведения от, произвеждат, комерсиализират, публикуват, разпространяват, продават, лицензират, сублицензират, прехвърлят, отдават под наем, предават, показват публично, изпълняват публично или предоставят достъп до електронно, излъчват, съобщават на обществеността чрез телекомуникации, показват, представят, въвеждат  в паметта на компютъра и да използвате и практикувате по какъвто и да е начин вашето Потребителско съдържание, както и всички модифицирани и производни произведения от него във връзка с предоставянето от наша страна на Услугата, включително маркетинг и промоции на Услугата.  С настоящото вие също предоставяте на Pragmatic Play правото да упълномощавате други да упражняват което и да е от правата, предоставени на Pragmatic Play съгласно настоящите Условия за ползване.  Освен това с настоящото предоставяте на Pragmatic Play правото да използва вашето име, образ и всякаква друга информация или материал, включен във всяко потребителско съдържание и във връзка с всяко потребителско съдържание, в съответствие с нашата Политика за поверителност.  Освен ако не е забранено от закона, вие се отказвате от всякакви права на авторство и/или морални права, които може да имате във вашето потребителско съдържание, независимо дали вашето потребителско съдържание е променено или променено по някакъв начин. Pragmatic Play не претендира за никакви права на собственост върху вашето Потребителско съдържание и нищо в тези Условия за ползване няма за цел да ограничи правата, които може да имате, за да използвате и експлоатирате вашето Потребителско съдържание.  Pragmatic Play няма задължение да наблюдава или налага вашите права на интелектуална собственост върху  вашето потребителско съдържание.

 3.4 Потребителски взаимодействия

Вие носите цялата отговорност за взаимодействието си с други потребители на Услугата и всички други страни, с които взаимодействате чрез Услугата и/или игрите на Pragmatic Play.  Ние си запазваме правото, но нямаме задължение, да се намесваме по какъвто и да е начин в тези спорове.  Вие ще сътрудничите напълно на Pragmatic Play за разследване на всяка подозирана незаконна, измамна или неправомерна дейност.

Ако имате спор с един или повече потребители, вие ни освобождавате (и нашите служители, директори, агенти, дъщерни дружества, съвместни предприятия и служители) от искове, искания и щети (действителни и последващи) от всякакъв вид и естество, известни и неизвестни  , произтичащи от или по някакъв начин свързани с такива спорове. 

 • АКТУАЛИЗАЦИИ НА УСЛУГАТА

Вие знаете , че услугата се развива.  Pragmatic Play може да изисква да приемете актуализации на Услугата и игрите на Pragmatic Play.  Вие потвърждавате и се съгласявате, че Pragmatic Play може да актуализира услугата със или без да ви уведоми.  Може да се наложи от време на време да актуализирате софтуера на трета страна, за да получите Услугата и да играете игри на Pragmatic Play.

 • ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИ

Без да се ограничава отговорността на Pragmatic Play съгласно Раздел 6 по-долу, Услугата се предоставя на база „както е“ и „както е налична“ за ваше използване, без гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително без ограничение гаранциите за продаваемост, годност за  конкретна цел, заглавие, ненарушение и такива, произтичащи от хода на търговията или използването на търговия.  Pragmatic Play не гарантира, че ще можете да получите достъп или да използвате услугата по време или на места по ваш избор;  че Услугата ще бъде непрекъсната или без грешки;  че дефектите ще бъдат коригирани;  или че играта или услугата не съдържат вируси или други вредни компоненти.

 • ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА, ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА, ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Pragmatic Play не носи отговорност пред вас за каквито и да било непреки, случайни, последващи, специални, наказателни или други подобни щети, включително, но не само загуба на приходи, пропуснати ползи, пощенски данни или прекъсване на бизнеса или други нематериални загуби (каквито и да са такива загуби  квалифициран), произтичащ от или свързан по какъвто и да е начин с тези условия за използване или самата услуга, независимо дали се основава на договор, непозволено увреждане или друга правна теория, и дали Pragmatic Play е бил уведомен или не за възможността от такива щети.  Pragmatic Play не носи отговорност пред вас за повече от сумата, която сте платили на Pragmatic Play в съответствие с настоящите Условия за ползване през шестте месеца, непосредствено предхождащи датата, на която за първи път сте предявили иск.  Вие потвърждавате и се съгласявате, че ако не сте платили нищо на Pragmatic Play през този период от време, вашето единствено обезщетение (и изключителната отговорност на Pragmatic Play) за всеки спор с Pragmatic Play е да спрете да използвате услугата.

Някои юрисдикции не позволяват изключване на определени гаранции или друго ограничение или изключване на отговорност за определени видове щети.  Съответно, някои от горните откази от отговорност и ограничения може да не се отнасят за вас.  До степента, в която Pragmatic Play не може, като въпрос на приложимото законодателство, да отхвърли каквато и да е гаранция или да ограничи отговорността си, както е посочено тук, обхватът на такава гаранция и степента на отговорност на Pragmatic Play ще бъдат минимално разрешените съгласно приложимото законодателство.  По-специално, нищо в настоящите Условия за ползване не засяга законовите права на който и да е потребител или изключва или ограничава каквато и да е отговорност  или телесна повреда, произтичащи от небрежност или измама на Pragmatic Play.

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите Pragmatic Play от отговорност за всякакви претенции, искания, щети или други загуби, включително разумни адвокатски хонорари, заявени от трета страна, произтичащи от или произтичащи от вашето използване на Услугата, или всяко нарушение  от вас на тези Условия за ползване, но горепосоченото не се прилага, ако нарушаването на правата не се дължи на ваше умишлено или небрежно поведение.

 • ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът на Pragmatic Play може да съдържа връзки към други уебсайтове („Свързани сайтове“).  Свързаните сайтове не са под контрола на Pragmatic Play и  не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт, включително без ограничение всяка връзка, съдържаща се в свързан сайт, или всякакви промени или актуализации на свързан сайт.  Pragmatic Play не носи отговорност за уебкастиране или друга форма на предаване, получена от който и да е свързан сайт.  Pragmatic Play ви предоставя тези връзки само за удобство и включването на която и да е връзка не означава одобрение от Pragmatic Play на сайта или каквато и да е връзка с неговите оператори.  Вие потвърждавате, че Pragmatic Play не носи отговорност за съдържанието на Свързани сайтове или за каквито и да е последици, произтичащи от достъпа ви до тях, и потвърждавате, че такъв достъп или използване на Свързани сайтове е по ваше усмотрение, усмотрение и на ваш риск.

 1. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРАВО

Ако възникне спор между вас и Pragmatic Play, горещо ви препоръчваме първо да се свържете директно с нас.  Тези Условия за ползване и всички спорове, произтичащи от или свързани с тях или Политиката за поверителност или Услугата, се уреждат във всички отношения от законите на Малта, без да се вземат предвид решенията за конфликт на закони.

 1. ДЕЛИМОСТ

Вие и Pragmatic Play се съгласявате, че ако която и да е част от тези Условия за ползване или от Политиката за поверителност на Pragmatic Play бъде счетена за незаконна или неприложима, изцяло или частично от компетентен съд, тази разпоредба ще бъде неефективна по отношение на такава юрисдикция  единствено до степента на такова определяне на невалидност или неприложимост, без да се засяга валидността или изпълнимостта им по друг начин или юрисдикция и без да се засягат останалите разпоредби на условията, които ще продължат да бъдат в пълна сила и действие.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Възлагане

Pragmatic Play може да възлага или делегира тези Условия за ползване и/или Политиката за поверителност на Pragmatic Play, изцяло или частично, на всяко физическо или юридическо лице по всяко време със или без вашето съгласие.  Не можете да възлагате или делегирате каквито и да е права или задължения съгласно Условията за ползване или Политиката за поверителност без предварителното писмено съгласие на Pragmatic Play и всяко неупълномощено възлагане и делегиране от ваша страна е неефективно.

10.2 Цялостно споразумение

Тези Условия за ползване и Допълнителни политики и всички документи, изрично включени чрез препратка тук (включително Политиката за поверителност на Pragmatic Play), съдържат цялото разбиране за вас и Pragmatic Play и заместват всички предишни разбирания на страните по настоящото, свързани с предмета на настоящото  , независимо дали е електронно, устно или писмено, или установено от обичай, практика, политика или прецедент, между вас и нас по отношение на Услугата.

10.3 Без отказ

Неуспехът на Pragmatic Play да изисква или наложи стриктно изпълнение от ваша страна на която и да е разпоредба на тези Условия за ползване или на Политиката за поверителност на Pragmatic Play или неупражняването на което и да е право по тях не се тълкува като отказ или отказ от правото на Pragmatic Play  да претендирате или да разчитате на такава разпоредба или право в този или всеки друг случай.

Изричният отказ от страна на Pragmatic Play от която и да е разпоредба, условие или изискване на тези Условия за ползване или от Правилата за поверителност на Pragmatic Play не представлява отказ от каквото и да е бъдещо задължение за спазване на такава разпоредба, условие или изискване.

Освен както е изрично и конкретно посочено в настоящите Условия за ползване, никакви изявления, изявления, съгласия, откази или други действия или пропуски от страна на Pragmatic Play няма да се считат за модификация на тези Условия за ползване, нито за правно обвързващи, освен ако не са документирани във физически писмен вид,  собственоръчно подписан от вас и надлежно уговорена оферта за Pragmatic Play.

10.4 Бележки

Възможно е да ви уведомим чрез публикации на www.pragmaticplay.com или други комуникационни средства за информация за контакт, която ни предоставяте.  Всички уведомления, дадени от вас, се изискват от вас съгласно тези Условия за ползване или Правилата за поверителност на Pragmatic Play, трябва да бъдат в писмена форма и адресирани до: Pragmatic Play, 144, Tower Road, Sliema SLM1604, Малта.  Всички известия, които предоставяте без съответствие в този раздел за известия, нямат правно действие.

10.5 Справедливи средства за защита

Вие потвърждавате, че правата и задълженията, предоставени съгласно настоящите Условия за ползване на Pragmatic Play, са от уникален и незаменим характер, чиято загуба ще навреди непоправимо на Pragmatic Play и които не могат да бъдат заменени само с парични щети, така че Pragmatic Play има право на  съдебно разпореждане или друго обезщетение по справедливост (без задълженията за предоставяне на гаранция или гаранция, доказателство или обезщетение) в случай на нарушение или предварително нарушение от ваша страна.

Вие неотменимо се отказвате от всички права да търсите съдебно разпореждане или друго обезщетение по справедливост, или да налагате или ограничавате работата на Услугата или която и да е игра на Pragmatic Play, използването на всякакви проблеми с рекламата или други материали във връзка с тях, или използването на Услугата или всяко съдържание или  друг материал, използван или показван чрез Услугата, и се съгласявате да ограничите вашите искове до искове за парични щети, ограничени от раздел 6 (ако има такъв).

10.6 Форсмажорни обстоятелства

Pragmatic Play не носи отговорност за каквото и да е забавяне или неизпълнение в резултат на причини извън разумния контрол на Pragmatic Play, включително без ограничение всякакво неуспех на изпълнението по-долу поради непредвидени обстоятелства или причина извън контрола на Pragmatic Play, като стихийни бедствия, война  , тероризъм, бунтове, ембарго, действия на граждански или военни власти, пожар, наводнения, аварии, стачки или недостиг на транспортни съоръжения, гориво, енергия, работна ръка или материали.

Съдържанието на Pragmatic Play е предназначено за лица, навършили 18 години.

Моля, потвърдете, че отговаряте на законовото изискване за възраст, за да продължите