Политика за поверителност

ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в нашата политика за поверителност, свързана с използването на уебсайта www.pragmaticplay.com. Ние уважаваме вашата поверителност и се ангажираме да защитаваме вашите лични данни и обработване в съответствие с приложимите закони, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица с по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) – „GDPR“.

Тази Политика за поверителност ще ви информира за това как се грижим за вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт, и ще ви разкаже за вашите права на поверителност и как законът ви защитава

 1. Кои сме ние?

Администраторът на Вашите лични данни е PragmaticPlay Limited, компания, регистрирана в Малта, с регистриран адрес на Falcon House, Block E, High Street, Siema, Малта („Компанията“, „Ние“, „Нас“, „Нашите“). Целта на тази Политика за поверителност е да Ви информира как Компанията събира, обработва, използва, съхранява и защитава Вашите лични данни, както и Вашите права по отношение на обработката на Вашите лични данни.

 • Посещавайки нашия уебсайт и участвайки в Кампанията, Вие потвърждавате, че сте прочели и напълно приемате условията, изложени в тази Политика за поверителност.
 • Компанията потвърждава, че при събирането на Вашите лични данни сме обвързани от законите на Малта и ще обработваме Вашите лични данни в съответствие с GDPR. За всяка допълнителна заявка или запитване относно това как използваме Вашите лични данни, можете да се обърнете към нашия служител по защита на данните чрез следния имейл адрес: dpo@pragmaticplay.com.
 • Всяко известие, искане, искане или друго съобщение, което адресирате до Компанията, ще бъде изпратено по имейл на legal@pragmaticplay.com. Цялата комуникация, извършена по електронна поща, се счита за получена на работния ден, следващ деня на предаването.

2. Определения

Термините, изписани с главна буква в тази Политика, имат значението, дадено им съгласно GDPR или Правилата и условията на този уебсайт и се тълкуват по съответния начин. Освен това се прилагат следните определения:

 • Потребител – осъществява достъп и преглежда уебсайта („Вие“, „Ваш“);
 • Услуги – услугите, предоставяни от Компанията чрез уебсайта.
 1. Предмет
 • Тази Политика за поверителност определя правилата и условията, които Компанията следва, за да защити поверителността на своите Потребители. Той описва условията, при които събираме и обработваме вашите лични данни, за да гарантираме тяхната сигурност и поверителност
 • Компанията си запазва правото да променя и актуализира тази Политика за поверителност, когато сметне за необходимо, и всички промени в нея влизат в сила от момента, в който се появят онлайн на уебсайта. Всички съществени промени в тази Политика за поверителност ще Ви бъдат съобщени.
 1. Принципи на обработка на данни
  • Ние напълно зачитаме Вашите основни права и считаме защитата на Вашите лични данни за приоритет. Съответно, когато обработваме Вашите лични данни, ние следваме следните основни принципи:
  • Ние предоставяме Вашите лични данни само за законосъобразна и честна обработка и поддържаме пълна прозрачност по отношение на начина, по който обработваме Вашите лични данни;
  • Ние събираме и обработваме Вашите лични данни само за определени, изрични и законни цели, както е посочено в тази Политика за поверителност, и не ги обработваме допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
  • Ние обработваме Вашите лични данни само доколкото е необходимо и подходящо за целите, за които се събират;
  • Полагаме разумни усилия, за да гарантираме, че Вашите лични данни са точни и, когато е необходимо, актуализирани по отношение на целите на обработката, като предприемаме всички разумни стъпки за незабавното им изтриване или коригиране в случай на неточност; 
  • Полагаме разумни усилия, за да гарантираме, че Вашите лични данни са точни и, когато е необходимо, актуализирани по отношение на целите на обработката, като предприемаме всички разумни стъпки за незабавното им изтриване или коригиране в случай на неточност; 
  • Като цяло, ние спазваме всички приложими законови задължения като администратор на вашите лични данни

Видове събрани лични данни

Компанията може да събира и обработва следните лични данни:

Лични данни при достъп до уебсайта:

 • IP адрес
 • Потвърждаване на възрастта
 • Данни за устройството на потребителите
 • Общи комуникационни данни
 • Данни за сърфиране
 • Информация за потребителските предпочитания по отношение на уебсайта

6. Цели и правно основание за обработка на данни

 • Дружеството може да обработва Вашите лични данни, за да изпълни задълженията си съгласно Правилата и условията, за да спази законовите си задължения и за следните цели:
  • Администриране и развитие на уебсайта;
  • Подобряване на изживяването на потребителя;
  • Откриване, разследване и предотвратяване на измамни дейности и други незаконни дейности и защита на Вашите права и правата на Компанията;
  • Събиране, обработка и извършване на статистически и други изследвания и анализи на информация за подобряване на Уебсайта и Услугите;
  • Проверка на спазването на Правилата и условията на уебсайта.
 • Компанията може да изисква и обработва допълнителни Лични данни само с Вашето законно съгласие за следните цели:
  • За целите на търговска комуникация, маркетинг и реклама на нашите услуги или услуги на трети страни чрез SMS, телефон, електронна поща, интернет, факс, поща, социални медии и/или други подходящи канали за комуникация.
  • За целите на персонализирано пазарно проучване и/или анализ, за да разберем по-добре Вашите нужди, предпочитания, интереси, опит и/или навици като потребител.
 • Имате право да оттеглите съгласието си за нашата обработка на вашите лични данни по всяко време в писмен вид на нашите данни за контакт, посочени в тази Политика. Оттеглянето на вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработката на вашите лични данни преди оттеглянето му.
 1. Получатели на данни
 • Обработката на вашите лични данни от нашите обработващи данни се извършва съгласно договор, който задължава обработващите данни да спазват същото ниво на защита на данните, предоставено съгласно тази Политика за поверителност в съответствие с приложимите закони.
 • Ние няма да разкриваме Вашите лични данни на трети страни извън Европейския съюз. Въпреки това, в случай че се случи такова прехвърляне на данни, Ние ще предприемем всички разумни възможни стъпки, за да гарантираме, че Вашите данни се третират толкова сигурно, колкото са в рамките на Европейския съюз и в съответствие с тази Политика за поверителност и приложимото законодателство. Освен това, ние ще актуализираме тази Политика за поверителност, за да отразим трансграничния трансфер на данни и съответните гаранции за вашата поверителност.
 • В случай, че се изискват от съд или друг административен орган, в съответствие с разследване, свързано с незаконни дейности като пране на пари и във всеки друг случай, когато сме законово задължени да го направим, Компанията може да прехвърли Вашите лични данни на обществено органи до степента, определена от приложимото законодателство.
 1. Сигурност и поверителност на данните
 • За да се осигури правилното използване и целостта на Вашите лични данни и да се предотврати неразрешен или случаен достъп, обработка, изтриване, промяна или друга употреба, Компанията прилага подходящи вътрешни политики и предприема всички подходящи организационни, технически и процедурни мерки за сигурност, както и като технически стандарти, в съответствие с приложимите закони и разпоредби.
 • Обработването на Вашите лични данни от Дружеството се извършва по начин, който гарантира поверителност и сигурност, като се вземат предвид най-новите разработки, разходите за внедряване и естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете за Вашите права и свободи, които са приложими при всяко обстоятелство.
 • Вашите лични данни се обработват единствено от упълномощени лица на Компанията, обвързани от строги задължения за поверителност. 
 1. Запазване на лични данни
 • Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на съответните цели на обработка, обяснени в тази Политика, в съответствие с принципите за минимизиране на данните и ограничаване на съхранението.
 • Освен това Дружеството може да запази Вашите лични данни след изтичане на съответните цели на обработка в следните ограничени случаи:
  • В случай, че има законово задължение по съответна нормативна разпоредба.
  • В случай на искове срещу Компанията, толкова дълго, колкото е необходимо за защита на Нашите права и законни интереси пред всеки компетентен съд и всеки друг публичен орган.
 • След периода на съхранение Вашите лични данни се изтриват от нашите бази данни и системи.
 • За повече информация относно условията за запазване на данни във връзка с конкретни лични данни, моля, свържете се с нас на dpo@pragmaticplay.com.
 1. Вашите права
 • Вие имате право:
  • Да поискате достъп до Вашите лични данни и информация, свързана с тяхната обработка, и да получите копие от тях.
  • Да поискате коригиране на неточности или липсващи лични данни.
  • Да поискате изтриване на Вашите лични данни.
  • Да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни в изрично предвидени от закона случаи
  • Да поискате преносимостта на Вашите лични данни към друг Администратор на данни в структуриран, често използван и машинно четим формат.
  • Да възразите срещу обработването на личните си данни в изрично предвидените от закона случаи.
  • Да възразите срещу решение, взето единствено въз основа на автоматизирана обработка, включително профилиране, което оказва влияние върху Вас или значително Ви засяга.
 • Всички искания, свързани с този раздел 10, трябва да бъдат адресирани в писмена форма до dpo@pragmaticplay.com.
 • Ние ще отговорим на всяко Ваше искане в рамките на един (1) месец от получаването му. След предварително уведомление този период може да бъде удължен с още два (2) месеца, ако е необходимо, като се вземе предвид сложността на заявката и броя на всички други висящи заявки. В случай на отхвърляне на Вашата заявка, Ние ще предоставим съответната обосновка.
 • Ако Вашето искане не отговаря на изискванията на приложимото законодателство, Ние си запазваме правото или да: (а) наложим разумна такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникация или изпълнение на исканото действие, или (б) да отхвърлим Твоята заявка.
 • Ако има някакви съмнения относно самоличността на лицето, подало заявката, Ние си запазваме правото да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността му.
 • Ако правата Ви са нарушени, имате право да подадете жалба до Службата на Комисаря за информация и защита на данните на следния уебсайт: https://idpc.org.mt/.
 1. Вашите задължения
 • Използвайки нашия уебсайт и предоставяйки личните си данни, вие потвърждавате, че сте длъжни да предоставите вашите действителни, точни и пълни данни, както се изисква от Компанията. Освен това трябва да ни информирате за всякакви промени във вашата информация, за да гарантираме, че тя се поддържа актуална и точна.
 • Ако се установи, че нарушавате задълженията си или ако имаме основателни подозрения, че информацията, която предоставяте, е невярна или непълна или по някакъв начин противоречи на приложимото законодателство или тази Политика за поверителност, ние си запазваме правото да отхвърлим молбата ви за регистрация или да спрем или прекратим Вашия акаунт незабавно без предизвестие. В този случай нямате право на каквото и да е обезщетение поради отхвърлянето на вашата кандидатура или спирането или прекратяването на вашия акаунт.
 1. Бисквитки
 • Нашият уебсайт използва бисквитки 
 • За повече информация, моля, прегледайте нашата Политика за бисквитки.

Съдържанието на Pragmatic Play е предназначено за лица, навършили 18 години.

Моля, потвърдете, че отговаряте на законовото изискване за възраст, за да продължите