Polityka prywatności

WPROWADZENIE

Witamy w naszej Polityce Prywatności związanej z korzystaniem z Serwisu www.pragmaticplay.com. Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „GDPR”.

Niniejsza Polityka Prywatności poinformuje Cię, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe, kiedy odwiedzasz naszą Stronę, a także poinformuje Cię o Twoich prawach do prywatności i o tym, jak chroni Cię prawo.

 1. Kim jesteśmy

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest PragmaticPlay Limited, firma zarejestrowana na Malcie z siedzibą pod adresem Falcon House, Block E, High Street, Sliema, Malta („Firma”, „My”, „Nas”, „Nasze”, „Spółka”). Celem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie Cię o tym, w jaki sposób Firma gromadzi, przetwarza, wykorzystuje, przechowuje i chroni Twoje Dane Osobowe, a także o Twoich prawach w odniesieniu do przetwarzania Twoich Danych Osobowych.

 • Odwiedzając Naszą stronę internetową i biorąc udział w Kampanii, niniejszym potwierdzasz przeczytanie i pełną akceptację warunków określonych w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Firma przyjmuje do wiadomości, że gromadząc Twoje Dane Osobowe, jesteśmy związani prawem Malta i będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe zgodnie z GDPR. W celu uzyskania dalszych wniosków lub zapytań dotyczących sposobu wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, możesz zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych pod następującym adresem e-mail: dpo@pragmaticplay.com.
 • Wszelkie zawiadomienia, żądania, prośby lub inne komunikaty, które Użytkownik kieruje do Firmy powinny być wysyłane pocztą elektroniczną na adres legal@pragmaticplay.com. Wszelka komunikacja dokonana za pomocą poczty elektronicznej będzie uważana za otrzymaną w dniu roboczym następującym po dniu wysłania.
 1. Definicje

Terminy pisane wielką literą w niniejszej Polityce mają znaczenie przypisane im na mocy GDPR lub Warunków tej Strony i należy je odpowiednio interpretować. Ponadto zastosowanie mają następujące definicje:

 • Użytkownik – uzyskuje dostęp do Witryny i przegląda ją („Ty”, „Twój”);
 • Usługi – usługi świadczone przez Spółkę za pośrednictwem Strony.
 1. Przedmiot
 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i warunki, którymi kieruje się Firma w celu ochrony prywatności swoich Użytkowników. Opisuje ona warunki, na jakich Firma gromadzi i przetwarza Twoje Dane Osobowe, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i poufność.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności, kiedy tylko uzna to za stosowne, a wszelkie jej zmiany wejdą w życie od momentu pojawienia się ich na Stronie. O wszelkich istotnych zmianach w Polityce Prywatności zostaniesz poinformowany.
 1. Zasady Przetwarzania Danych
 • W pełni respektujemy Twoje podstawowe prawa i uważamy ochronę Twoich Danych Osobowych za priorytet. W związku z tym, przetwarzając Twoje dane osobowe, kierujemy się następującymi podstawowymi zasadami:
  • Przekazujemy Twoje Dane Osobowe wyłącznie w celu zgodnego z prawem i uczciwego przetwarzania oraz zachowujemy pełną przejrzystość sposobu, w jaki obchodzimy się z Twoimi Danymi Osobowymi;
  • Gromadzimy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe wyłącznie w określonych, wyraźnych i legalnych celach, które zostały przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności, i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne i adekwatne do celów, dla których są one gromadzone;
  • Podejmujemy uzasadnione wysiłki, aby zapewnić, że Twoje Dane Osobowe są dokładne i, w razie potrzeby, zaktualizowane w odniesieniu do celów przetwarzania, podejmując wszelkie uzasadnione kroki, aby natychmiast je usunąć lub poprawić w przypadku nieścisłości; oraz
  • Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 • Ogólnie rzecz biorąc, jako Administrator Danych Osobowych przestrzegamy wszystkich stosownych przepisów prawa i zobowiązań ustawowych.

Rodzaje zbieranych danych osobowych

Spółka może gromadzić i przetwarzać następujące Dane Osobowe:

Dane osobowe po wejściu na Witrynę:

 • Adres IP
 • Potwierdzenie wieku
 • Dane o urządzeniach użytkowników
 • Ogólne dane komunikacyjne
 • Dane przeglądania
 • Informacje o preferencjach użytkownika dotyczących Witryny
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
 • Firma może przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Warunków i Zasad, w celu wypełnienia swoich zobowiązań prawnych oraz w następujących celach:
  • Administracja i rozwój Strony;
  • Zwiększanie doświadczenia użytkownika;
  • Wykrywanie, dochodzenie i zapobieganie oszustwom i innym nielegalnym działaniom oraz ochrona Twoich praw i praw Spółki;
  • Gromadzenie, przetwarzanie i przeprowadzanie badań statystycznych i innych oraz analiz informacji w celu ulepszenia Witryny i Usług;
  • Sprawdzanie zgodności z Regulaminem i Warunkami Serwisu.
 • Firma może zażądać i przetwarzać dodatkowe Dane Osobowe tylko za zgodą Użytkownika w następujących celach:
  • Dla celów komunikacji handlowej, marketingu i reklamy Naszych Usług lub Usług osób trzecich poprzez SMS, telefon, e-mail, internet, faks, pocztę, media społecznościowe i/lub wszelkie inne odpowiednie kanały komunikacji.
  • Dla spersonalizowanych badań rynkowych i/lub celów analitycznych, aby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby, preferencje, zainteresowania, doświadczenia i/lub zwyczaje jako konsumenta.
 • Masz prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, wysyłając pisemny wniosek na nasze dane kontaktowe wymienione w niniejszej Polityce. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych przed jej wycofaniem.
 1. Odbiorcy danych
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Przetwarzających dane odbywa się na podstawie umowy zobowiązującej Przetwarzających dane do takiego samego poziomu ochrony danych, jaki zapewnia niniejsza Polityka prywatności, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Nie będziemy ujawniać Twoich danych osobowych stronom trzecim spoza Unii Europejskiej. Jeśli jednak dojdzie do takiego przekazania danych, podejmiemy wszelkie możliwe kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą traktowane równie bezpiecznie, jak w Unii Europejskiej i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz obowiązującym prawem. Dodatkowo zaktualizujemy niniejszą Politykę Prywatności, aby odzwierciedlić transgraniczny transfer danych i odpowiednie zabezpieczenia Twojej prywatności.
 • W przypadku, gdy zostaniemy zobowiązani przez sąd lub inny organ administracyjny, w związku z dochodzeniem dotyczącym nielegalnych działań, takich jak pranie brudnych pieniędzy oraz w każdym innym przypadku, gdy zostaniemy do tego prawnie zobowiązani, Firma może przekazać Twoje dane osobowe władzom publicznym w zakresie określonym przez obowiązujące prawo.
 1. Bezpieczeństwo i poufność danych
 • Aby zapewnić właściwe wykorzystanie i integralność Twoich Danych Osobowych oraz zapobiec nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi, przetwarzaniu, usuwaniu, zmienianiu lub innemu wykorzystaniu, Firma stosuje odpowiednie polityki wewnętrzne i podejmuje wszelkie właściwe organizacyjne, techniczne i proceduralne środki bezpieczeństwa, jak również standardy techniczne, zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami.
 • Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych przez Spółkę odbywa się w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć, kosztów wdrożenia oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania, a także ryzyka dla Twoich praw i wolności, które mają zastosowanie w każdych okolicznościach.
 • Twoje Dane Osobowe są przetwarzane wyłącznie przez upoważniony personel Spółki, związany ścisłymi zobowiązaniami do zachowania poufności.
 1. Przechowywanie danych osobowych
 • Przechowujemy Twoje Dane Osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia odpowiednich celów przetwarzania wyjaśnionych w niniejszej Polityce, zgodnie z zasadami Minimalizacji Danych i Ograniczenia Przechowywania.
 • Ponadto, Firma może zachować Twoje Dane Osobowe po wygaśnięciu odpowiednich celów przetwarzania w następujących ograniczonych przypadkach:
  • W przypadku, gdy istnieje obowiązek prawny wynikający z odpowiednich przepisów ustawowych.
  • W przypadku jakichkolwiek roszczeń wobec Spółki, tak długo, jak będzie to konieczne do obrony Naszych praw i uzasadnionych interesów przed każdym właściwym sądem i każdym innym organem władzy publicznej.
 • Po upływie okresu przechowywania Twoje dane osobowe są usuwane z Naszych baz danych i systemów.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków przechowywania danych w odniesieniu do konkretnych Danych Osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem dpo@pragmaticplay.com.  
 1. Twoje prawa
 • Masz prawo:
  • Zażądać dostępu do Twoich Danych Osobowych i informacji związanych z ich przetwarzaniem oraz uzyskać ich kopię.
  • Aby zażądać sprostowania wszelkich nieścisłości lub brakujących Danych Osobowych.
  • Aby zażądać usunięcia Twoich danych osobowych.
  • Zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych w przypadkach wyraźnie przewidzianych przez prawo.
  • Aby zażądać przeniesienia Twoich danych osobowych do innego Administratora Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
  • Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wyraźnie przewidzianych przez prawo.
  • Sprzeciwić się decyzji podjętej wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, która ma na Ciebie wpływ lub znacząco na Ciebie wpływa.
 • Wszelkie prośby dotyczące niniejszego punktu 10 muszą być kierowane na piśmie na adres dpo@pragmaticplay.com.  
 • Odpowiemy na każde Twoje żądanie w ciągu jednego (1) miesiąca od jego otrzymania. Po uprzednim zawiadomieniu, okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa (2) miesiące, jeśli będzie to konieczne, biorąc pod uwagę złożoność żądania oraz liczbę innych oczekujących żądań. W przypadku odrzucenia twojego żądania, przedstawimy odpowiednie uzasadnienie.
 • Jeśli Twoje żądanie nie spełnia wymogów obowiązującego prawa, zastrzegamy sobie prawo do: (a) nałożenia uzasadnionej opłaty, uwzględniającej koszty administracyjne związane z dostarczeniem informacji lub przekazaniem lub wykonaniem żądanej czynności, albo (b) odrzucenia Twojego żądania.
 • Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek, zastrzegamy sobie prawo do zażądania dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jej tożsamości.
 • Jeśli Twoje prawa zostaną naruszone, masz prawo złożyć skargę do Office of the Information and Data Protection Commissioner pod następującym adresem internetowym: https://idpc.org.mt/.
 1. Twoje obowiązki
 • Korzystając z Naszej Strony i podając swoje Dane Osobowe, przyjmujesz do wiadomości, że jesteś zobowiązany do podania rzeczywistych, dokładnych i kompletnych danych wymaganych przez Spółkę. Co więcej, musisz poinformować nas o wszelkich zmianach w swoich danych, aby zapewnić ich aktualność i dokładność.
 • Jeśli okaże się, że naruszasz swoje zobowiązania lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że podane przez Ciebie informacje są fałszywe lub niekompletne, lub w jakikolwiek sposób sprzeczne z obowiązującym prawem lub niniejszą Polityką Prywatności, zachowujemy prawo do odrzucenia Twojego wniosku o rejestrację lub do zawieszenia albo likwidacji Twojego Konta natychmiast i bez uprzedzenia. W takim przypadku nie masz prawa do żadnego odszkodowania w związku z odrzuceniem Twojego wniosku, zawieszeniem lub zamknięciem Twojego Konta.
 1. Ciasteczka

Treści strony Pragmatic Play są przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat

Proszę potwierdzić, że spełniasz wymagania wiekowe, aby kontynuować