Chính sách bảo mật

GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với chính sách Bảo mật của chúng tôi liên quan đến việc sử dụng Trang web www.pragmaticplay.com . Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân và quá trình truy cập của bạn tuân theo luật hiện hành bao gồm nhưng không giới hạn ở Quy định (EU) 2016/679) của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ thể nhân với liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và việc tự do do chuyển dữ liệu đó đồng thời bãi bỏ Chỉ thị 95/46 / EC (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) – “GDPR”.

Chính sách Bảo mật này sẽ thông báo cho bạn về cách chúng tôi quản lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, đồng thời cho bạn biết về quyền riêng tư của bạn và cách luật bảo vệ bạn.

 1. Chúng tôi là ai

Người kiểm soát dữ liệu của Dữ liệu cá nhân của bạn là PragmaticPlay Limited, một công ty được thành lập tại Malta có địa chỉ đăng ký tại Falcon House, Block E, High Street, Sliema, Malta (“Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi”). Mục đích của Chính sách Bảo mật này là để thông báo cho Bạn về cách Công ty thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn cũng như các quyền của Bạn đối với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn.

 • Bằng cách truy cập Trang web của Chúng tôi và tham gia vào Chiến dịch, Bạn xác nhận đã đọc và hoàn toàn chấp nhận các điều khoản được nêu trong Chính sách Bảo mật này.
 • Công ty thừa nhận rằng, khi thu thập Dữ liệu Cá nhân của Bạn, Chúng tôi bị ràng buộc bởi luật pháp của Malta và sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn theo GDPR. Đối với bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc nào khác về cách Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn, Bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của Chúng tôi qua địa chỉ email sau: dpo@pragmaticplay.com.
 • Mọi thông báo, yêu cầu, yêu cầu hoặc thông tin liên lạc khác mà Bạn gửi đến Công ty sẽ được gửi qua e-mail đến legal@pragmaticplay.com. Tất cả các liên lạc được thực hiện bằng e-mail sẽ được coi là nhận được vào ngày làm việc sau ngày gửi. 
 1. Các định nghĩa

Các điều khoản viết hoa trong Chính sách này sẽ có ý nghĩa được chỉ định theo GDPR hoặc Điều khoản và Điều kiện của Trang web này và sẽ được hiểu tương ứng. Hơn nữa, các định nghĩa sau sẽ được áp dụng:

 • Người dùng  – Người truy cập và duyệt Trang web (‘Bạn’, ‘Của bạn’);
 • Dịch vụ  – các dịch vụ được cung cấp bởi Công ty thông qua Trang web.
 1. Chủ đề
 • Chính sách Bảo mật này đưa ra các điều khoản và điều kiện mà Công ty tuân theo để bảo vệ quyền riêng tư của Người dùng. Nó mô tả các điều kiện mà theo đó Chúng tôi thực hiện bất kỳ việc thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân nào của Bạn để đảm bảo tính bảo mật và bí mật của chúng.
 • Công ty có quyền sửa đổi và cập nhật Chính sách Bảo mật này, bất cứ khi nào thấy thích hợp, và bất kỳ thay đổi nào trong đó sẽ có hiệu lực khi chúng xuất hiện trực tuyến trên Trang web. Bất kỳ sửa đổi đáng kể nào đối với Chính sách Bảo mật này sẽ được thông báo cho Bạn.
 1. Nguyên tắc xử lý dữ liệu
 • Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng các quyền cơ bản của Bạn và coi việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn là một ưu tiên. Theo đó, khi xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn, Chúng tôi tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau:
  • Chúng tôi chỉ gửi Dữ liệu Cá nhân của Bạn để xử lý hợp pháp và công bằng, và Chúng tôi duy trì sự minh bạch hoàn toàn so với cách Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn;
  • Chúng tôi chỉ thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn cho các mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp như được nêu trong Chính sách Bảo mật này và Chúng tôi không xử lý thêm dữ liệu đó theo bất kỳ cách nào không tương thích với các mục đích này;
  • Chúng tôi chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong phạm vi cần thiết và phù hợp với các mục đích mà Dữ liệu đó được thu thập;
  • Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của Bạn là chính xác và, khi cần thiết, được cập nhật theo mục đích của việc xử lý, thực hiện tất cả các bước hợp lý để xóa hoặc sửa ngay lập tức trong trường hợp không chính xác; 
  • Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn theo cách đảm bảo tính bảo mật của Dữ liệu đó bằng cách sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp.
 • Tổng kết: Chúng tôi tuân thủ tất cả các nghĩa vụ theo luật định hiện hành, với tư cách là Người kiểm soát Dữ liệu của Dữ liệu Cá nhân của Bạn.

Các loại dữ liệu cá nhân được thu thập

Công ty có thể thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân sau:

Dữ liệu Cá nhân khi truy cập vào Trang web:

 • Địa chỉ IP
 • Xác nhận tuổi
 • Dữ liệu thiết bị của người dùng
 • Dữ liệu giao tiếp chung
 • Duyệt dữ liệu
 • Thông tin về sở thích của người dùng liên quan đến Trang web
 1. Mục đích và Cơ sở Pháp lý để Xử lý Dữ liệu
 • Công ty có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều khoản và Điều kiện, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình và cho các mục đích sau:
  • Quản trị và phát triển Website;
  • Nâng cao trải nghiệm của người dùng;
  • Phát hiện, điều tra và ngăn chặn hoạt động gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác và bảo vệ quyền lợi của Bạn và quyền của Công ty;
  • Thu thập, xử lý và thực hiện các nghiên cứu và phân tích thống kê và các thông tin khác để cải tiến Trang web và Dịch vụ;
  • Xác minh việc tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của Trang web.
 • Công ty chỉ có thể yêu cầu và xử lý Dữ liệu Cá nhân bổ sung khi có sự đồng ý hợp pháp của Bạn cho các mục đích sau:
  • Với mục đích giao tiếp thương mại, tiếp thị và quảng cáo Dịch vụ của Chúng tôi hoặc Dịch vụ của bên thứ ba qua SMS, điện thoại, e-mail, internet, fax, thư, phương tiện truyền thông xã hội và / hoặc bất kỳ kênh liên lạc thích hợp nào khác.
  • Đối với mục đích nghiên cứu và / hoặc phân tích thị trường được nhân cách hóa để hiểu rõ hơn về nhu cầu, sở thích, sở thích, trải nghiệm và / hoặc thói quen của Bạn với tư cách là người tiêu dùng.
 • Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của Bạn đối với việc Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn bất kỳ lúc nào bằng văn bản tới các chi tiết liên hệ của Chúng tôi được đề cập trong Chính sách này. Việc rút lại sự đồng ý của Bạn không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn trước khi bị thu hồi.
 1. Người nhận dữ liệu
 • Việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn bởi các Bộ xử lý Dữ liệu của chúng tôi được thực hiện theo hợp đồng bắt buộc các Bộ xử lý Dữ liệu phải có cùng mức độ bảo vệ dữ liệu được cung cấp trong Chính sách Bảo mật này phù hợp với luật hiện hành.
 • Chúng tôi sẽ không tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn với bất kỳ bên thứ ba nào bên ngoài Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra việc chuyển dữ liệu như vậy, Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý có thể để đảm bảo rằng dữ liệu của Bạn được xử lý an toàn như trong Liên minh Châu Âu và tuân theo Chính sách quyền riêng tư này và luật hiện hành. Ngoài ra, Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách Bảo mật này để phản ánh việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới và các biện pháp bảo vệ có liên quan cho quyền riêng tư của Bạn.
 • Trong trường hợp Chúng tôi bị tòa án hoặc cơ quan hành chính khác yêu cầu, theo cuộc điều tra liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và trong bất kỳ trường hợp nào khác mà Chúng tôi bị ràng buộc về mặt pháp lý, Công ty có thể chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn ra công chúng các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi quy định của luật hiện hành.
 1. An ninh và bảo mật dữ liệu
 • Để đảm bảo việc sử dụng hợp lý và toàn vẹn Dữ liệu Cá nhân của Bạn và để ngăn chặn việc truy cập, xử lý, xóa, thay đổi hoặc sử dụng trái phép hoặc tình cờ, Công ty áp dụng các chính sách nội bộ thích hợp và thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật tổ chức, kỹ thuật và thủ tục thích hợp, như các tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với luật và quy định hiện hành.
 • Việc Công ty xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn được thực hiện theo cách đảm bảo bí mật và an toàn, có tính đến những phát triển mới nhất, chi phí thực hiện và bản chất, phạm vi, bối cảnh và mục đích của việc xử lý, cũng như rủi ro đối với quyền của Bạn và các quyền tự do, có thể áp dụng trong từng trường hợp.
 • Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ được xử lý bởi nhân viên có thẩm quyền của Công ty, bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt.
 1. Lưu trữ dữ liệu cá nhân
 • Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích xử lý liên quan được giải thích trong Chính sách này, phù hợp với các nguyên tắc Giảm thiểu và Giới hạn Lưu trữ Dữ liệu.
 • Hơn nữa, Công ty có thể giữ lại Dữ liệu Cá nhân của Bạn sau khi hết hạn các mục đích xử lý có liên quan trong các trường hợp giới hạn sau:
  • Trong trường hợp có nghĩa vụ pháp lý theo một quy định có liên quan.
  • Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào chống lại Công ty, miễn là cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chúng tôi trước bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào và bất kỳ cơ quan công quyền nào khác.
 • Sau khoảng thời gian lưu giữ, Dữ liệu Cá nhân của Bạn sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu và hệ thống của Chúng tôi.
 • Để biết thêm thông tin về các điều khoản lưu giữ dữ liệu liên quan đến Dữ liệu Cá nhân cụ thể, vui lòng liên hệ với Chúng tôi tại dpo@pragmaticplay.com .   
 1. Quyền lợi của bạn
 • Bạn có quyền:
  • Để yêu cầu quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của Bạn và thông tin liên quan đến quá trình xử lý chúng và lấy một bản sao của dữ liệu đó.
  • Để yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ điểm nào không chính xác hoặc bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào bị thiếu của bạn.
  • Để yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn.
  • Yêu cầu hạn chế việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong các trường hợp được pháp luật quy định rõ ràng.
  • Để yêu cầu tính khả chuyển của Dữ liệu Cá nhân của Bạn sang Bộ điều khiển Dữ liệu khác ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được.
  • Để phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong các trường hợp được pháp luật quy định rõ ràng.
  • Để phản đối một quyết định chỉ được thực hiện trên cơ sở xử lý tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ, có tác động đến Bạn hoặc ảnh hưởng đáng kể đến Bạn.
 • Mọi yêu cầu liên quan đến Mục 10 này phải được giải quyết bằng văn bản tới dpo@pragmaticplay.com .  
 • Chúng tôi sẽ trả lời bất kỳ yêu cầu nào của Bạn trong vòng một (1) tháng kể từ khi nhận được. Theo thông báo trước, thời hạn này có thể được kéo dài thêm hai (2) tháng nếu cần, có tính đến mức độ phức tạp của yêu cầu và số lượng bất kỳ yêu cầu nào khác đang chờ xử lý. Trong trường hợp từ chối yêu cầu của Bạn, Chúng tôi sẽ đưa ra lời giải thích có liên quan.
 • Nếu yêu cầu của Bạn không đáp ứng các yêu cầu của luật hiện hành, Chúng tôi có quyền: (a) áp dụng một khoản phí hợp lý, có tính đến chi phí hành chính của việc cung cấp thông tin hoặc truyền đạt hoặc thực hiện hành động được yêu cầu, hoặc (b) từ chối Yêu cầu của bạn.
 • Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về danh tính của cá nhân gửi yêu cầu, Chúng tôi có quyền yêu cầu cung cấp thêm thông tin cần thiết để xác nhận danh tính của họ.
 • Nếu quyền của Bạn bị xâm phạm, Bạn có quyền gửi khiếu nại đến Văn phòng Ủy viên Bảo vệ Thông tin và Dữ liệu tại trang web sau: https://idpc.org.mt/ .
 1. Nghĩa vụ của bạn
 • Bằng cách sử dụng Trang web của Chúng tôi và bằng cách cung cấp Dữ liệu Cá nhân của Bạn, Bạn xác nhận rằng Bạn được yêu cầu cung cấp dữ liệu thực tế, chính xác và đầy đủ của Bạn theo yêu cầu của Công ty. Hơn nữa, Bạn phải thông báo cho Chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin của Bạn để đảm bảo thông tin được cập nhật và chính xác.
 • Nếu Bạn bị phát hiện vi phạm nghĩa vụ của Bạn hoặc nếu Chúng tôi có nghi ngờ hợp lý rằng thông tin Bạn cung cấp là sai hoặc không đầy đủ hoặc theo bất kỳ cách nào trái với luật hiện hành hoặc Chính sách Bảo mật này, Chúng tôi có quyền từ chối đơn đăng ký của Bạn hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của Bạn ngay lập tức mà không cần thông báo. Trong trường hợp này, Bạn không có quyền nhận bất kỳ khoản bồi thường nào do đơn đăng ký của Bạn bị từ chối hoặc việc tạm dừng hoặc chấm dứt Tài khoản của Bạn.
 1. Cookies

Nội dung của Pragmatic Play dành cho những người từ 18 tuổi trở lên

Vui lòng xác nhận rằng bạn đáp ứng yêu cầu về độ tuổi yêu cầu để tiếp tục