ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αποτελεί την πολιτική απορρήτου μας σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας www.pragmaticplay.com. Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και την επεξεργασία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου αλλά και χωρίς περιορισμό στον Κανονισμο (ΕΕ) 2016/679) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την απόφαση του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ ) – ο «GDPR».

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου θα σας ενημερώσει για το πώς φροντίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας και θα σας ενημερώνει για τα δικαιώματα σας σχετικά με απόρρητο και με ποιον τρόπο σας προστατεύει ο νόμος.

1.Ποιοι είμαστε

Ο Διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η PragmaticPlay Limited, μια εταιρεία που έχει έδρα στη Μάλτα και έχει καταχωρημένη διεύθυνση Falcon House, Block E, High Street, Siema, Μάλτα (αναφερόμενη ως η «Εταιρεία», «Εμείς» ). Σκοπός αυτής της Πολιτικής Απορρήτου είναι να σας ενημερώσει για το πώς η Εταιρεία συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και προστατεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα καθώς και τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

 • Καθώς επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας και συμμετέχοντας στην Καμπάνια, αναγνωρίζετε ότι διαβάζετε και αποδέχεστε πλήρως τους όρους που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι, κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, απαιτείται από τη νομοθεσία της Μάλτα η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (GDPR- General Data Protection Regulation). Για οποιοδήποτε άλλο αίτημα ή ερώτημα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης email: dpo@pragmaticplay.com
 • Κάθε ειδοποίηση, απαίτηση, αίτημα ή άλλη μορφή επικοινωνίας που απευθύνετε στην Εταιρεία θα αποστέλλεται με e-mail στη διεύθυνση legal@pragmaticplay.com. Οι επικοινωνίες που γίνονται μέσω e-mail θα καταγράφονται ότι λαμβάνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της διαβίβασης.

2.Ορισμοί

Οι όροι με κεφαλαία γράμματα σε αυτήν την Πολιτική έχουν την έννοια που τους αποδίδεται βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων  ή τους Όρους και Προϋποθέσεις αυτής της Ιστοσελίδας και ερμηνεύονται ανάλογα. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • Χρήστης – αποκτά πρόσβαση και περιηγείται στον Ιστότοπο («Εσείς», «Το δικό σας»).
 • Υπηρεσίες – οι υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας.

3.Το αντικείμενο του θέματος

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθεί η Εταιρεία προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των Χρηστών. Περιγράφει τους όρους υπό τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και το απόρρητο τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, όποτε το κρίνει σκόπιμο, και τυχόν αλλαγές της θα εφαρμοστούν και θα ισχύουν όταν εμφανιστούν στον Ιστότοπο. Θα σας ενημερώνουμε για οποιεσδήποτε ουσιαστικές τροποποιήσεις αυτής της Πολιτικής Απορρήτου .

4.Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων

Σεβόμαστε πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματά σας και θεωρούμε ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Κατά συνέπεια, κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ακολουθούμε τις ακόλουθες βασικές αρχές:

 • Υποβάλλουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποκλειστικά για νόμιμη και δίκαιη επεξεργασία και διατηρούμε πλήρη διαφάνεια ως προς τον τρόπο διαχείρισης τους.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς όπως αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και δεν τα επεξεργαζόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο που δεν συμβιβάζεται με αυτούς τους σκοπούς.
 • Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
 • Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι ακριβή και, όπου είναι απαραίτητο, ενημερωμένα σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωσή τους εάν είναι ανακριβείς.
 • Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Γενικά, συμμορφωνόμαστε με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές υποχρεώσεις, ως Υπεύθυνοι Διαχειριστές επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας.

5.Τύποι Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται

Η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα:

Προσωπικά Δεδομένα κατά την πρόσβαση στον Ιστότοπο:

 • Διεύθυνση IP
 • Επιβεβαίωση ηλικίας
 • Δεδομένα συσκευής χρήστη
 • Γενικά δεδομένα επικοινωνίας
 • Δεδομένα περιήγησης Ιστότοπου
 • Δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις των χρηστών σχετικά με τον Ιστότοπο

6.Νομικοί Σκοποί και θεμέλια για την επεξεργασία δεδομένων

Η Εταιρεία μπορεί να επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει των Όρων και Προϋποθέσεων, να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις ή και για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Διαχείριση και ανάπτυξη της Ιστοσελίδας.
 • Βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη.
 • Εντοπισμός, διερεύνηση και πρόληψη κακόβουλης δραστηριότητας και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων και προστασία των δικαιωμάτων σας και της Εταιρείας.
 • Συλλογή, επεξεργασία και εκτέλεση στατιστικών και άλλων έρευνών και αναλύσεων που σχετίζονται με τη βελτίωση της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων Υπηρεσιών.
 • Επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει και να επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο με τη νόμιμη συγκατάθεσή σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για εμπορική επικοινωνία, μάρκετινγκ και διαφήμιση των Υπηρεσιών μας ή Υπηρεσιών τρίτων μέσω SMS, τηλεφώνου, e-mail, διαδικτύου, φαξ, αλληλογραφίας, κοινωνικών δικτύων και/ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου καναλιού επικοινωνίας.
 • Για εξατομικευμένους σκοπούς έρευνας αγοράς ή / και ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των προτιμήσεων, των ενδιαφερόντων, των εμπειριών και / ή των συνηθειών σας ως καταναλωτή.

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, γραπτώς στα στοιχεία επικοινωνίας μας που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων πριν από την ανάκλησή τους.

7.Αποδέκτες Δεδομένων

 • Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων γίνεται βάσει σύμβασης που υποχρεώνει τους Επεξεργαστές Δεδομένων  να επεξεργάζονται τα δεδομένα που παρέχονται σύμφωνα  με αυτή την Πολιτική Απορρήτου και την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Δεν θα αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά δεδομένων, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ασφαλή σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, θα ενημερώσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ώστε είναι σύμφωνη με τις αρχές διασυνοριακή μεταφοράς δεδομένων και τις σχετικές εγγυήσεις για το απόρρητό σας.
 • Σε περίπτωση που μας ζητηθεί από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή, κατόπιν έρευνας σχετικά με παράνομες δραστηριότητες (όπως πχ νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και σε κάθε άλλη περίπτωση που νομικά δεσμευόμαστε να το πράξουμε, η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα στις δημόσιες αρχές στον βαθμό που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

8.Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων

Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή χρήση και ακεραιότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων και να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, τροποποίηση ή άλλη χρήση, η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Εταιρεία πραγματοποιείται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες πληροφορίες, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πεδίο, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους για τα δικαιώματά σας και ελευθερίες, που ισχύουν σε κάθε περίσταση.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με αυστηρές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, απορρήτου.

9.Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Θα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σχετικών σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης δεδομένων και περιορισμού της αποθήκευσης.

Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί να διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μετά τη λήξη των σχετικών σκοπών επεξεργασίας στις ακόλουθες περιορισμένες περιπτώσεις:

 • Όπου υπάρχει νομική υποχρέωση βάσει σχετικής νομοθετικής διάταξης.
 • Σε περίπτωση οποιασδήποτε διεκδίκησης, απαίτησης κατά της Εταιρείας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων μας ενώπιον οποιουδήποτε αρμοδίου δικαστηρίου και οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής.
 • Μετά την λήξη της περιόδου διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων και τα άλλα συστήματά μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους διατήρησης δεδομένων σε σχέση με συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση dpo@pragmaticplay.com

10.Τα δικαιώματά σας

Κατέχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους και να λάβετε αντίγραφο αυτών.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβειών ή συμπλήρωση δεδομένων σε περίπτωση που είναι ελλιπή η εσφαλμένα
 • Για να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων σε περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το νόμο.
 • Για να ζητήσετε την αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο Διαχειριστή επεξεργασίας δεδομένων σε δομημένη, κοινή μορφή που μπορεί να υποστεί επεξεργασία από υπολογιστή.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σε περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το νόμο.
 • Να αντιταχθείτε σε απόφαση που ελήφθη αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένων διαδικασιών συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, η οποία έχει αντίκτυπο σε εσάς ή σας επηρεάζει.

Οποιαδήποτε αιτήματα σχετικά με αυτό το τμήμα 10 πρέπει να απευθύνονται γραπτώς στη διεύθυνση dpo@pragmaticplay.com.

 • Θα απαντήσουμε σε οποιοδήποτε από τα αιτήματά σας εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παραλαβής τους. Κατόπιν προειδοποίησης, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά άλλους δύο (2) μήνες εάν κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό τυχόν άλλων αιτημάτων που εκκρεμούν. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας, θα παρέχουμε σχετική αιτιολόγηση.
 • Εάν το αίτημά σας δεν πληροί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, διατηρούμε το δικαίωμα είτε: (α) να σας χρεώσουμε ένα τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό κόστος της παροχής των πληροφοριών ή της κοινοποίησης ή της εκτέλεσης της αιτούμενης ενέργειας, ή (β) να απορρίψουμε το αίτημα.
 • Εάν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ταυτότητα του ατόμου που υποβάλλει το αίτημα, Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών που θεωρούμε απαραίτητες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.
 • Εάν παραβιάζονται τα δικαιώματά σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο Πληροφοριών και Προστασίας Δεδομένων στον ακόλουθο ιστότοπο: https://idpc.org.mt/ 

11.Οι Υποχρεώσεις σας

 • Με την χρήση του Ιστότοπου μας και παρέχοντας τα Προσωπικά σας Δεδομένα, βεβαιώνετε και αναγνωρίζετε ότι απαιτείται να παρέχετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη δεδομένα σας, όπως ζητήθηκε από την Εταιρεία. Επιπλέον, πρέπει να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες σας, ώστε να διασφαλίζετε ότι παραμένουν ενημερωμένες και ακριβείς.
 • Εάν διαπιστωθεί ότι παραβαίνετε τις υποχρεώσεις σας ή εάν έχουμε βάσιμες υποψίες ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ψευδείς ή ελλιπείς ή παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία ή την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε την αίτησή σας για εγγραφή ή να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον Λογαριασμό σας αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν έχετε κανένα δικαίωμα αποζημίωσης λόγω απόρριψης της αίτησής σας ή αναστολής ή τερματισμού του λογαριασμού σας.

12.Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί Cookies Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookie.

Το περιεχόμενο της Pragmatic Play προορίζεται για άτομα 21 ετών και άνω.

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι πληροίτε την νόμιμη απαίτηση ηλικίας για να συνεχίσετε